I referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev det nævnt, at der skulle afholdes et online møde med klubberne fra de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland) for at diskutere et ændringsforslag til KLM-I vedtægterne, og den ændring af FCI-standarden, som den tyske klub har foreslået.

KLM-I vedtægterne og ændringsforslaget til FCI-standarden er begge godkendt i KLM-I. I DMK’s bestyrelse er vi dog usikre på, om konsekvenserne af disse to dokumenter er blevet tydeliggjort tilstrækkeligt i alle medlemslandene. Derfor vælger vi nu, sammen med de andre nordiske lande, at gøre opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, der er i de to dokumenter.

Vi håber derved, at vi – ad demokratiets vej – kan være med til at sikre, at vi fortsat kan avle kleiner münsterländere, som er tilpasset de nationale forhold, som hunden skal arbejde under på jagt.

KLM-I vedtægterne

KLM-I, Verband Kleine Münsterländer International, blev grundlagt i 2006 og er – med egne ord – et globalt avlsforbund. KLM-I har i alt tolv medlemslande med tilsammen ca. 10.000 medlemmer.

KLM-I’s vedtægter blev besluttet på det stiftende møde i 2006 og er senere revideret i 2012 og 2014. Disse vedtægter, som er underskrevet på DMK’s vegne af den tidligere formand, er nu blevet gennemgået af den nuværende bestyrelse, og vi har identificeret en række punkter, som efter vores mening er uhensigtsmæssige. Disse punkter blev på det nordiske møde diskuteret med repræsentanter fra de øvrige lande, og ændringsforslaget er et udtryk for de fire landes fælles holdning.

En del af de foreslåede ændringer vedrører KLM-I’s formål, hvor de nordiske lande ønsker, at der i avlen af kleiner münsterländer tages hensyn til nationale forhold, herunder jagt- og prøveformer, samt lovgivning. Vi mener desuden, at KLM-I’s væsentligste formål bør være at udveksle erfaringer om racen på tværs af landegrænserne med sundhed som hovedfokus.

Det er også et ønske fra de nordiske lande, at KLM-I’s arbejdssprog bliver engelsk og ikke tysk, i kraft af at det er en international organisation. Endelig har vi forslag til ændring af betingelserne for medlemskab, afstemninger, frister for indkaldelse til generalforsamling, og til valg af bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget til vedtægtsændringerne kan ses i dets helhed på tysk her og engelsk her.

FCI-standarden

FCI-standarden er en detaljeret beskrivelse af ’idealhunden’ inden for hver race. FCI-standarden skrives og tilrettes af det land, som hunden oprindeligt stammer fra (for kleiner münsterländeren er det Tyskland). Eventuelle rettelser til standarden indsendes til landets nationale kennelklub, som videresender til FCI. FCI (Fédération Cynologique Internationale) er den globale hundeorganisation, som godkender standarder og ændringer til disse.

I den tyske klub har man fremsendt en række ændringsforslag til standarden, som DMK ikke er enig i. Blandt andet ønsker man fra tysk side at understrege, at kleiner münsterländeren er en alsidig jagthund og ikke en stående, alsidig jagthund. Endvidere ønsker den tyske klub, under diskvalificerende fejl i standarden, at tillægge de jagtlige egenskaber en stor betydning. En Münsterländer, stor eller lille, er en jagthund, men de nordiske lande mener ikke, at jagtlige egenskaber skal fremgå under diskvalificerende fejl.

Den ændrede standard er allerede implementeret i Tyskland af Verband für Kleine Münsterländer (den tyske klub), selv om ændringsforslagene endnu ikke er godkendt af FCI. Det er muligt for andre lande at indsende kommentarer til ændringerne, hvis man ikke mener, at de er hensigtsmæssige. DMK har sammen med de andre nordiske lande forberedt et brev til FCI. I første omgang vil brevet blive diskuteret på KLM-I’s generalforsamling senere på måneden, og hvis den tyske klub ikke vil trække deres foreslåede ændringer tilbage, vil brevet fra de nordiske lande blive fremsendt til FCI.

Brevet til FCI kan ses i dets helhed her.