Nogen tror fejlagtigt, at man må få og sælge to kuld hvalpe om året uden at betale skat eller moms af salget. Det er forkert og sådan har det aldrig været. Man har nemlig altid skullet betale skat af indtæg-ten. Derimod har der i gammel tid været en særregel om, at man ikke skulle betale moms, hvis man fik max. 2 kuld pr. år. Denne særregel er ophævet for en del år siden, som vi har orienteret om gennem HUNDEN og på DKK’s opdrætteruddannelse.

Enhver indtægt er skattepligtig
Enhver indtægt er som udgangspunkt skattepligtig, når der ligger en personlig arbejdsindsats bag indtæg-ten. Og det gør der, når man er opdrætter. Det vil sige, at alle indtægter fra et opdræt – salg af hvalpe, fra parringer osv. – er skattepligtige, uanset hvor stort eller lille opdrættet er, uanset hvor stor eller lille indtæg-ten er og uanset om opdrættet er momsregistreret eller ej.

Dette gælder også, selv om opdrættet udelukkende er en hobby for opdrætteren. Men opdræt kan drives som hobbyvirksomhed, og herved kan man som opdrætter sikre, at man kun skal betale skat af nettoind-tægten. I praksis vil nettoresultatet ofte være lille eller endda negativt (opdrættet giver underskud) – og i så fald foreligger der kun en lille eller slet ingen skattepligtig indkomst.

Hobbyvirksomhed
Når opdrættet drives som hobbyvirksomhed, laver man så at sige en regnskabsbog vedr. opdrættet med alle indtægter i den ene kolonne og alle udgifter i den anden. Når året er gået tæller man alle indtægterne sammen i den ene kolonne og alle udgifterne sammen i den anden. Herefter trækkes de samlede udgifter fra de samlede indtægter.
Hvis der er et overskud, skal det anføres på selvangivelsen som ekstra personlig indkomst og det beskattes på samme måde som opdrætters øvrige personlige indkomst, f.eks. lønindkomst, sociale ydelser m.v.

Hvis der er underskud, skal man ikke foretage sig noget. Underskud fra opdrættet kan ikke trækkes fra i opdrætterens andre indtægter, f.eks. i opdrætterens lønindkomst, ligesom et uudnyttet underskud fra år 1 ikke kan benyttes som fradrag i år 2.

Det man kan trække fra som udgifter, er de omkostninger, der går til at erhverve, sikre og vedligeholde ind-tægten, som det hedder i loven. Til eksempel: omkostninger til avlsgodkendelse, påkrævede udstillinger, sundhedsundersøgelser, parringer, stambogsføring, dyrlægeundersøgelse af hvalpene, markedsføring osv. Omkostninger, der kun relaterer sig til hundesports-aktiviteter og som således ikke er nødvendige for at skabe indtægterne, kan ikke fradrages.

Fordelen ved hobbyvirksomhedsordningen er altså, at man helt rimeligt kan fradrage sine driftsomkostnin-ger, hvorefter man kun skal betale skat af et eventuelt nettooverskud. Hobbyvirksomhedsordningen sætter dette i system i skattemæssig henseende.
Man skal ikke anmelde eller registrere sin hobbyvirksomhed for at kunne benytte hobbyvirksomhedsord-ningen ved sin skatteopgørelse – man opgør blot de skattemæssige forhold efter de beskrevne principper.

Skattevæsenet
Man bør som opdrætter gemme sit skatteregnskab og de tilhørende bilag for indtægter og udgifter, så man også tilbage i tid kan dokumentere over- og underskud i kennelen. Det sker sjældent, men ind i mellem foretager skattevæsenet undersøgelser af enkelte opdrættere og omfanget af deres opdræt. Det kan ske af mange grunde, også på baggrund af anonyme henvendelser. I sådanne tilfælde er det godt at kunne doku-mentere opdrættets omfang tilbage i tid.

I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt i forhold til modtagelse af offentlige ydelser at vise, at op-drættet ikke har været et hovedindtjeningsgrundlag. Så også i den forbindelse er det en god idé at have regnskaberne på plads.

Moms
Man kan som opdrætter benytte hobbyvirksomhedsordningen uden at være momsregistreret.
Mange opdrættere er ikke momsregistrerede. Egentlig skal man som udgangspunkt momsregistreres, når omsætningen i en virksomhed overstiger 50.000 kr. Der skal imidlertid samtidig være tale om, at aktivite-terne har karakter af økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Ofte vurderer Skat, at opdrættet ikke har karakter af økonomisk virksomhed, og så er der ikke pligt til at foretage momsregistrering. Andre gange vurderer Skat modsat.

Det afhænger altså i dag – i modsætning til tidligere – af en ret konkret vurdering, om det enkelte opdræt skal momsregistreres, og i praksis vil udgangspunktet være, at mange opdrættere ikke skal registreres. Spørg Skat i tvivlstilfælde.

Eksempel

Skatteår 1

Indtægter fra hvalpesalg og parringsgebyrer
Udgifter til avl og salg af hvalpekuldet
Nettoresultat

75.000
100.000
– 25.000

Opdrættet har givet et negativt nettoresultat, og der er intet til beskatning i dette skatteår. Underskuddet kan ikke fratrækkes i opdrætters øvrige indtægt.

Skatteår 2

Indtægter fra hvalpesalg og parringsgebyrer
Udgifter til avl og salg af hvalpekuldet
Nettoresultat

75.000
50.000
25.000

Opdrættet har givet et positivt nettoresultat på 25.000. Dette selvangives som personlig indkomst. Underskuddet fra år 1 kan ikke benyttes til at reducere indtægten i år 2.

Skatteår 3

Indtægter fra hvalpesalg og parringsgebyrer
Udgifter til avl og salg af hvalpekuldet
Nettoresultat

100.000
100.000
0

Opdrætter har givet et nettoresultat på 0, og der er intet til beskatning i dette skatteår.

Undtagelser

Afskrivning af produktionsapparatet
Omkostninger til aktiver, f.eks. erhvervelse af avlsdyr og etablering og indretning af kennelen, er investeringer i produktionsappa-rat. Sådanne investeringer kan ikke fradrages som driftsomkostninger, men skal som udgangspunkt afskrives over flere år efter afskrivningsloven. I nogle tilfælde kan omkostningerne dog afskrives straks og fratrækkes i det skatteår, hvor de er afholdt. Afskriv-ninger skal ofte ske efter særlige regler og praksis for landbrugsvirksomheder. Man bør kontakte en revisor, hvis man ønsker at benytte afskrivningsreglerne.

Opdræt som selvstændig erhvervsvirksomhed
Hvis opdrættet er så stort, at det udgør eller med tiden kan komme til at udgøre opdrætters hovedindtægtskilde, kan opdrættet drives som egentlig selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette giver bl.a. flere muligheder for at udnytte driftsunderskud skattemæs-sigt end efter ordningen for hobbyvirksomhed. Det vil imidlertid være meget få opdræt, der kan drives som selvstændig erhvervs-virksomhed, men muligheden er altså principielt til stede. Det beror på en individuel vurdering hos skattemyndighederne, om opdrættet kan falde under denne kategori.