Indlæser Begivenheder

Indkaldelse til Dansk Münsterländer Klubs Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes søndag den 12. maj 2019 kl. 11:00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.

Klubben er vært for en sandwich med en øl/vand og efterfølgende kaffe med kage.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Valg af protokolfører
 4. Aflæggelse af årsberetning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt meddelelse om ansvarsfrihed
 6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 7. Avlsarbejdet i det forløbne år
 8. Valg til bestyrelse
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Eventuelt

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter for ét år ad gangen. I 2019 er følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg:

Bestyrelsesmedlem Benjamin Gunthel Hansen: Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Jens Brandt: Modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Thomas Elgaard Nielsen: Modtager ikke genvalg

1. Suppleant Peter Katholm: Modtager genvalg
2. Suppleant Lars Thunberg: Modtager genvalg
3. Suppleant Frederik Nebeling: Modtager ikke genvalg

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er myndigt, og som ikke er i kontingentrestance.

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kandidaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen evt. ledsaget af en kort præsentation af kandidaten.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal være ledsaget af en motivation og en redegørelse for, hvad der ønskes opnået med forslaget. Forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.