Generalforsamlingen blev afholdt i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby fra kl. 11.00 til 15.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

K.K. Jensen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Der var 52 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

2. Valg af to stemmetællere

Christian Nøhr og Jens Jørgen Nielsen blev valgt som stemmetællere.

3. Valg af protokolfører

Susanne Holst blev valgt som protokolfører.

4. Aflæggelse af årsberetning

Formand Rune Riishøj aflagde årets beretning. Læs beretningen her. K.K. Jensen gennemgik herefter overskrifterne i beretningen med henblik på eventuel diskussion.

Der blev efterlyst svar på de to spørgsmål, som bestyrelsen fik med hjem fra KLM-I mødet i oktober. Rune Riishøj svarede, at det forkert indberettede antal medlemmer var en fejl fra DMK’s side, som efterfølgende er blevet rettet, og KLM-I er blevet opfordret til at sende en ny opkrævning. På spørgsmålet om, hvorfor den tyske klub ikke var inviteret med til jubilæet, svarede Rune Riishøj, at det kun var de nordiske lande, der blev inviteret. Sidstnævnte kommentar blev fulgt op med et spørgsmål om, hvem der inviterede den amerikanske klub, og her svarede Rune Riishøj, at de deltagende personer fra USA er medlemmer af DMK, og de var ikke inviteret særskilt.

Der blev spurgt, om man havde overvejet at lave en UT-test i forbindelse med Forårsmarkprøven? Rune Riishøj svarede, at der var to udfordringer i denne forbindelse. Den ene var mht terræn, hvilket nok kunne løses, mens den anden var, at det er for dyrt. Sidste år gav UT-prøven ved Forårsmarkprøven et underskud på 3500 kr. Derefter blev det diskuteret, om man kunne hæve prøvegebyret, eller finde dommere, der vil påtage sig opgaven uden betaling. Rune Riishøj understregede, at vi som udgangspunkt ikke ønsker at arrangere prøver, der giver underskud. I givet fald skal man beslutte, at det skal være en investering. Finn Nederby, som er DMK’s repræsentant i Jagtbrugshunde, sagde, at Jagtbrugshunde helst ser, at UT/AT-prøverne afholdes i deres regi. Rune afsluttede diskussionen med, at DMK gerne vil flytte flere aktiviteter ud i områderne, så de f.eks. selv kan afholde UT/AT-prøverne og beholde et eventuelt overskud i området.

Et medlem kommenterede, at der i beretningen ikke blev nævnt, at man i oktober stiftede GMI – Grosser Münsterländer International – med DMK som medlem.

K.K. Jensen meldte herefter, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Herefter gennemgik Rune Riishøj årets vigtigste resultater samt uddelte klubbens årspokaler. Se listen over modtagere i beretningen.

Det blev kommenteret fra medlemmerne, at ud over de nævnte resultater var Bjørn Toudahl blevet svensk Vildtsporchampion, og Rune Riishøj var blevet 1. vinder på Dansk Kennel Klubs Mesterskabsprøve.

Følgende medlemmer blev tildelt DMK’s sølvnål:

 • Pia Nielsen
 • Sussie Mattsson
 • Gustav Klemmensen
 • Thomas Elgaard Nielsen

Følgende medlem blev tildelt DMK’s guldnål:

 • John Hilmer Hansen

Følgende medlemmer fejrer 25 års jubilæum:

 • Jan Petersen
 • Bent og Jeanne Lise
 • Lisbeth Marina Skotte
 • Henrik Grau
 • Finn Hartmann Nielsen
 • Mogens Andersen
 • Christian Thorsen
 • Niels Kraemer
 • Henrik Skovgaard
 • Carsten Ryby
 • Lene Christiansen
 • Jørgen Lindved
 • Jan Rene Robsøe
 • Palle Christensen

Følgende medlem fejrer 40 års jubilæum:

 • Vibeke Barskov

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt meddelelse af ansvarsfrihed

Kasserer Michael Østergaard gennemgik regnskabet for det forgangne år og udviklingen i medlemstallet. Se hele regnskabet her. Der har været en lille tilbagegang i antal medlemmer, hvilket skyldes det lave antal hvalpe i 2018 med deraf færre nye medlemmer. På baggrund af det store hvalpetillæg i 2019, forventes medlemsantallet snart at stige igen.

Jubilæumsregnskabet blev fremlagt særskilt. Det viste et samlet underskud på 37.619 kr., hvilket skyldtes, at klubben betalte festmiddagen for alle deltagerne, og at antallet af deltagere var højere end budgetteret.

Det blev kommenteret fra et medlem, at det var værd at bemærke, at bestyrelsesomkostningerne er faldet betydeligt i forhold til 2014 og 2015.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt, og K.K. Jensen meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen.

6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

Kasserer Michael Østergaard gennemgik budgetterne for 2019 og 2020 og meddelte, at kontingentsatsen for 2020 er uændret i forhold til 2019. Se budgetterne her.

Budgettet blev taget til efterretning.

7. Avlsarbejdet i det forløbne år

Jytte Thomsen gennemgik avlsarbejdet for det forgangne år, herunder

 • Hvalpetillæg 2018
 • Hvalpetillæg 2019 (til og med …)
 • Effektiv population
 • HD-resultater

Se præsentationen her.

8. Valg til bestyrelse

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Benjamin Gunthel Hansen blev genvalgt, og Sussie Mattsson og Mona Storgaard blev valgt uden modkandidater.

b. Valg af bestyrelsessuppleanter

Efter afstemning om hvem der skulle være 1., 2. og 3. suppleant blev Peter Katholm valgt som 1. suppleant (28 stemmer), Christian Nøhr som 2. suppleant (16 stemmer) og Lars Thunberg som 3. suppleant (6 stemmer).

Forud for afstemningen var der en kort diskussion af, hvorvidt der skulle være skriftlig afstemning om rækkefølgen af suppleanter, når kun to af de tre forslag til kandidater var kommet ind til tiden. Vedtægterne er lidt uklare på dette område, og bestyrelsen kigger på dette ved næste bestyrelsesmøde.

I forbindelse med afstemningen om rækkefølgen af suppleanter overtog Tage Nielsen rollen som stemmetæller fra Christian Nøhr.

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Lars Enevoldsen Lundbæk og Lisbeth Tolborg blev foreslået som nye revisorer og blev begge valgt. Egon Møller Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag fra DMK.

K.K. Jensen indledte behandlingen af forslaget med at gøre opmærksom på, at der var en fejl i ordlyden. Den korrekte tekst var ’Professor i husdyrgenetik Merete Fredsholm, og EU bedømmer dyrlæge Ulrik Westrup bakker op om forslaget’. Navnet Merete Fredsholm var faldet ud i det oprindeligt fremsatte forslag.

Derefter læste K.K. Jensen forslaget op, og Rune Riishøj uddybede og argumenterede for forslaget.

Der blev spurgt ind til formålet med de blodprøver, der tages i forbindelse med scanningen for EU. Rune Riishøj svarede, at blodprøverne skal bruges til at udvikle en gendiagnostik, som man sidenhen kan sammenholde med den afstand til blærehalsen, som findes ved scanningen.

Der blev også spurgt om, hvilken betydning det fremsatte forslag har for udenlandske parringer, og hertil svarede Rune Riishøj, at i Tyskland bruges også betegnelserne fri og ikke-fri, og det er blot et krav, at hunden skal være EU-fri for at indgå i en parring.

Forslaget blev vedtaget med overvejende stemmeflertal.

b. I alt fem forslag stillet af Per Madsen, Heidi Pedersen, Mona Storgaard og Pernille Legind

K.K. Jensen læste det første forslag op.

Forslagsstillerne understregede indledningsvis, at de stillede forslag kun vedrørte kleiner münsterländere, ikke grossere.

Det blev diskuteret, hvorvidt forskellen på bedømmelserne ’good’ og ’very good’ var stor nok til at berettige, at man udelukker hunde med ’good’ fra avlen. Derudover blev det diskuteret, om præmieringen skulle opnås i en given klasse eller på baggrund af hundens alder. Sidstnævnte kunne man ikke nå til enighed om, og forslaget blev trukket tilbage.

K.K. Jensen læste det andet forslag op

Der var uklarhed om, hvorvidt forslaget kun vedrørte hunde på hanhundelisten, eller om det også inkluderede hunde på stambog+ listen. Forslagsstillerne gjorde opmærksom på, at det kun vedrører hanhundelisten, og da status er, at kun to hunde på denne liste ikke er scannet for EU, blev forslaget trukket tilbage.

K.K. Jensen læste det tredje forslag op.

Rune Riishøj forklarede, at alle de ønskede informationer er tilgængelige i DMK-base, og fremover vil de også komme på hundeweb.
På denne baggrund blev forslaget trukket tilbage.

K.K. Jensen læste det fjerde forslag op.

Det blev diskuteret, hvorvidt en JET1 test er tilstrækkelig svær til at berettige til, at man kan stille i brugsklasse på udstilling.
Forslaget blev sendt til afstemning og nedstemt med 14 stemmer for og 15 imod.

K.K. Jensen læste det sidste forslag op.

Det blev pointeret af et medlem, at den korrekte betegnelse for championatet er sporchampion, og derfor skal der indgå spor.
Forslagsstillerne erkendte, at ræveslæbet således giver god mening, og på denne baggrund blev forslaget trukket tilbage.

11. Eventuelt

Christian Nøhr bad alle om at gå ud i områderne og opfordre til at deltage i Holdapporteringen den 22. juni.
Lars Sørensen opfordrede til, at man lavede en mentorordning til dem, som ikke tidligere har haft en stående hund.

Bjørn Toudahl fortalte, at han for nylig havde hjulpet Nordjylland med at afholde en schweissprøve, og i den forbindelse havde han opfundet begrebet prøvelederaspirant. Bjørn opfordrede til, at man kunne inkludere aspiranter i tilrettelæggelsen af prøver.

Per Madsen fortalte, at Landsudstillingen 2020 er flyttet til 1. februar for at imødekomme de medlemmer, der er kede af, at udstillingen som regel er sammenfaldende med den sidste jagtweekend.

K.K. Jensen takkede af
Rune Riishøj takkede af.

K.K Jensen
Dirigent

Susanne Holst
Referent