Deltagere:

Finn Nederby (Finn)
Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Thomas E. Nielsen (TEN)
Frederik Nebeling (FN)
Jens Brandt (JB)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

1. Valg af referent og ordstyrer.

BGH ordstyrer, SH referent.

2. Gennemgang af referat fra de seneste møder

De seneste mødereferater blev gennemgået for at følge op på ikke-afsluttede opgaver. BGH laver en oversigt over de opgaver, der evt. kan uddelegeres til ikke-bestyrelsesmedlemmer. RR og SH opdaterer Årshjulet inden næste møde den 7/11 (prøver, messer). Vi mangler stadig forslag til, hvordan aktivitetskalenderen på hjemmesiden kan gøres bedre. BGH nævnte en endnu ikke lanceret hjemmeside og vil vise TEN en oversigt over kalenderfunktionen på denne.

RR konkretiserer opgaven med at fremskaffe eventuelle bidrag til museet for stående hunde i Viborg. TEN kigger på opgaven med en artikel til Jæger om hønsejagt med münsterländere. FN og TEN mødes i uge 44, hvor de snakker facebook, Instagram og hjemmeside. SH undersøger pris på fotografering til filmen om münsterländeren.

RR fremviste oversigt over de gaver, som klubben fik i anledning af jubilæet, og forslag til fordeling. Nogle er allerede uddelt, bl.a. ved efterårsmarkprøven (skal dog graveres, SH), og andre blev foreslået doneret til museet for stående hunde. Bestyrelsen godkendte RR’s forslag.

FN sender info til TEN, som opretter schweissprøven på Sjælland på hundeweb. TEN tilføjer info om EU i slideren på hjemmesiden, så det er nemt at finde rekvisition mm. PK har snakket med enkelte medlemmer om indmeldelsesår, de resterende følger.

3. DMK

a. Evaluering af efterårsmarkprøven på Sjælland

Der var en fotograf til stede, som tog en masse billeder, som kan bruges i/på klubbens medier. TEN får adgang til billederne.

MØ følger op med John Hilmer Hansen omkring regnskab for prøven.

Efterårsmarkprøven bør fremadrettet holdes på Sjælland, og vi vil også gerne kunne afvikle kvalitetsprøver om efteråret. Er det muligt også at arrangere Unghunde og Åben Klasse søndag, eller er det for svært at skaffe dommere? RR undersøger, om John Hilmer Hansen vil være prøveleder til næste år.

De ikke-afsatte lotterigevinster vil blive udloddet på katalognumre ved Landsudstillingen i januar.

b. Regnskab/budget/medlemmer/medlemsoversigt for 2018

Der skal laves prokuraregler for DMK’s bidrag til holdapporteringen, som evt. kan være et fast beløb fra klubben som bidrag til spisning. MØ laver udkast.

MØ opretter en sundhedskonto, hvor der indsættes de 20.000 fra DKK og 20.000 fra DMK.

Forventet resultat for 2018 bliver et underskud på 30-40.000 kr., som budgetteret.

c. Medlemsregistrering og opdatering af hjemmesiden

Der arbejdes fortsat på at kunne registrere medlemmer og betalinger via hjemmesiden.

Der vil komme en overgangsfase med dobbeltregistrering, men på længere sigt bliver det nemmere.

d. Præmier/pokaler

SH mangler fortsat udkast til diplom til pokalmodtagere, TEN kommer med udkast.

Det blev besluttet at fra 2019 uddeles der krystalklodser til 1.-6. vinderne på vinderklasserne i stedet for glas.

e. Udstilling

Conni Jacobsen er autoriseret gruppedommer for hele gruppe 7.

Tenna Bihlet er indstillet som eksteriørdommer for kleiner og grosser münsterländer.

Cecilie Karup og Mona Storgaard er indstillet som ringsekretærer.

f. Opdatering fra grosser udvalget

Finn har modtaget materiale fra Tyskland omkring standarden, og han prøver også at skaffe billeder fra Tyskland. Finn sender til RR, som sender til DKK.

Grosserudvalget har afholdt marktræning og apporteringstræning for hhv 11 og 9 hunde i 2018. 4 grossere deltog på UT, 9 deltog ved Landsudstillingen og 5 ved jubilæumsudstillingen. Ved holdapporteringen var der færre deltagere end planlagt pga sygdom.

Grosserudvalget satser på at få 1-2 ny aktive medlemmer for hvert kuld hvalpe. Der har i 2018 kun været ét kuld hvalpe, da to parringer ikke lykkedes. Finn er ved at lave en liste over kommende parringer i Tyskland, så man kan henvise interesserede købere hertil, hvis der ikke er danske hvalpe. Man oplever også en del henvendelser fra Norge og Sverige.

Næste års aktiviteter i Grosserudvalget planlægges ved et snarligt møde. Finn og TEN snakker sammen for at få opdateret grosserdelen på hjemmesiden.

4. Bestyrelsen

a. Forårsmarkprøve 2019

Afholdes 23.-24. marts i Rejsby-Ballum. Indkaldelse gøres snart klar til hjemmeside/facebook. Der afholdes Åben klasse både lørdag og søndag, og – hvis muligt – også unghundeklasse begge dage (dog minimum lørdag).

b. DKK seminar i Askov

SH deltog i weekenden den 29.-30. september på et DKK-seminar for bestyrelsesmedlemmer. På baggrund af input fra seminaret blev det diskuteret, om det skal være muligt at få et B-medlemskab af DMK for personer, som er medlem af en anden stående hunde klub, men som gerne vil have Münsterländeren. Muligt B-medlemskab undersøges. De sociale medier var også et emne på seminaret, og på den baggrund laver TEN/FN et oplæg til en strategi for DMK’s sociale medier til mødet den 7/11.

c. Avlsvejledning – status på EU

21 hunde er indtil videre bedømt, 1 er fundet ikke-fri.

De resultater, der er bedømt i Tyskland, skal sendes direkte fra Tyskland til Jytte (jyttedmk@gmail.com).

Detaljerne omkring samarbejdet med DKK i forbindelse med registrering af resultater mangler endelig afklaring.

Samarbejdet med Ulrik Westrup fungeret fint og han er meget hurtig til at vurdere de indsendte billeder. Det kniber dog for ham at finde tid til selv at foretage scanninger, og dette er et problem, da Ulrik Westrup er den eneste dyrlæge på Sjælland, der indtil videre kan scanne for EU. Der arbejdes på 2-3 scanningsdage i november/december, hvor DMK er behjælpelig med at arrangere og koordinere. Når Ulrik Westrup vender tilbage med mulige datoer, offentliggøres dette på hjemmesiden.

Ellers vil bestyrelsen opfordre til, at man samler nogle hunde og kører til Odense. Fra 1/1-18 kan der ikke gennemføres parringer med stambog uden scanning for EU.

5. Samarbejdspartnere

a. KLM-I’s generalforsamling den 14. oktober

På generalforsamlingen blev det understreget, at de nordiske landes forslag til vedtægtsændringer er indsendt for sent. Dette er accepteret, men samtidig er det understreget, at forslaget er et udtryk for de nordiske landes holdning.

Den tyske præsident for KLM-I forklarede, at i ordet ’alsidig’ er det underforstået, at hunden skal være stående. Flere af de øvrige lande, bl.a Østrig, Frankrig og Holland, understregede dog, at hvis kleiner münsterländeren ikke er en stående hund, er man ikke interesseret i et internationalt samarbejde. De nordiske lande ønsker fortsat en større tydeliggørelse i standarden af, at kleiner münsterländeren er en stående hund.

Dette vil blive drøftet på et nordisk møde i uge 44/45.

b. GM-I mødet

Finn deltog i etableringen af Grosser Münsterländer International (GM-I) den 12. oktober. Der var deltagere fra Tyskland, Schweiz, Østrig, Finland, Belgien, Holland, Tjekkiet, USA og Danmark.

Lovgrundlaget er som udgangspunkt stort set det samme som KLM-I’s, dog er der tilføjet en paragraf, der understreger, at de enkelte lande ikke nationalt kan holdes op på noget, der bestemmes i GM-I. Blandt andet kan GM-I ikke lave avlsregler, der vægter højere end de enkelte landes nationale regler. Til gengæld vil samarbejdet gøre det lettere at godkende de enkelte landes prøver på tværs af landegrænserne. En sponsor bidrager med EUR 4000 det første år, hvilket sikrer økonomien. Finn laver referat fra mødet.

c. Status på (SJD) Stående Jagthunde Danmark

DJ ønsker på nuværende tidspunkt ikke at betale for et medlemsbidrag på 25.000 kr. for at være medlem af den nye organisation. DJ har to stemmer i SJD og bidraget er baseret på gennemsnitsindbetalingen for specialklubberne. DMK ønsker at DJ er en del af samarbejdet i SJD, men det forudsætter at der bidrages.

d. Jagtbrugshunde

Der afholdes møde i jagtbrugshunde d. 5 november.