Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Frederik Nebeling (FN)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)
Thomas E. Nielsen (TEN)

Afbud:

Jens Brandt (JB)

Valg af referent og ordstyrer

BGH ordstyrer, SH referent.

Gennemgang af referat fra sidste møde

Film om münsterländeren udskydes til næste år.

TEN/FN har en plan for kommunikationsaktiviteterne klar til næste bestyrelsesmøde, som holdes inden udvalgsmødet. RR er i gang med at undersøge, om der er mulighed for at DMK-base automatisk kan hente resultater fra Hundeweb. TEN sender mail til RR omkring en metode, der måske kan anvendes. Præmiekrystalklodser for markprøver (vinderklasse) 2018 er bestilt.

DMK

Forårsmarkprøven 2019

Invitation er klar til at lægge på hjemmesiden, dog kommer info om bespisning senere.

Efterårsmarkprøven 2019

Arne Nielsen bliver arrangør. RR søger dispensation mht at flytte weekenden.

Godkendelse af JET I til brugsklasse på udstilling

DKK har godkendt vores ansøgning, og hunde kan nu stille i brugsklasse på udstilling, hvis de har bestået JET 1.

Inaktive områder

BGH har kontaktet områderne Odsherred og Nordsjælland og informeret dem om, at de nedlægges pga manglende aktiviteter. Hvis nogen vil påtage sig opgaven at starte noget nyt op i områderne, er de velkomne til at kontakte RR.

Holstebro har startet et nyt område op og har ansøgt om et lån på 7.500 kr. til indkøb af vildt, fryser mv, så de ikke selv skal lægge penge ud. Lånet godkendes med en tilbagebetalingstid på max. to år. DMK (MØ) skal modtage regnskab fra området, indtil lånet er tilbagebetalt.

Skilte til markprøverne

Vi har fået tilbud på skilte, men undersøger også, hvad det vil koste at få fod til skiltene.

Bestyrelsen

Udvalgsmøde den 14. januar

Det skal på på udvalgsmødet besluttes om et decideret JET-udvalg vil give mening. BGH indgår fra bestyrelsen. LT indgår i schweissudvalget for at få mere gang i dette. Der skal laves en beskrivelse af arbejdet i de enkelte udvalg. RR laver forslag.

Bestyrelsesmøder første halvdel af 2019

Der afholdes bestyrelsesmøder på følgende datoer: 9. januar, 6. februar (fysisk møde), 6. marts, 3. april (fysisk møde), 1. maj (evt. fysisk møde).

Punkter fra medlemmer

Det blev besluttet, at der fremover vil være et fast punkt på dagsorden for bestyrelsesmøderne, der hedder ’punkter fra medlemmer’. Vi opfordrer hermed vores medlemmer til at fremsende punkter, som de ønsker diskuteret, senest en uge inden mødet. Punkterne sendes til formanden.

Til decembermødet havde vi fået en henvendelse fra en opdrætter. Opdrætteren ønsker, at der er mere end én person, der foretager hvalpesyn på Sjælland, så det er muligt at vælge, hvem man vil have besøg af. Hvis nogen har lyst til at hjælpe med dette, må de gerne kontakte avlsvejledningen.

Opslag til ildsjæle

Vi søger et antal ildsjæle til at hjælpe med forskellige opgaver. Forslag til opslag blev godkendt, TEN fremsender ordlyd til kvalifikationer til hjælpere på hjemmesiden. Opslaget bringes på hjemmesiden i starten af det nye år.

Avlsvejledning – status på EU

Pr. 10. december er i alt 77 hunde scannet, heraf er 74 hunde vurderet fri, og 3 hunde er vurderet ikke-fri.

Et mindre antal hunde er scannet i både Tyskland og DK, men ingen af hundene har fået enslydende vurdering i de to lande. Der arbejdes på at løse denne udfordring. En ny dyrlæge er godkendt på Sjælland (Tåstrup), så der nu er to muligheder for scanning.

RR har holdt møde med DKK for at diskutere fremtiden og udfordringerne med DKK. DMK ønsker en stærkere struktur omkring EU i selve styringen og kontakten til dyrlægerne.
Samtidig ønskes der en bedre forståelse for bedømmelserne og en harmonisering på tværs af lande. Indtil videre, er der ingen af bedømmelserne der er foretaget i både Danmark og Tyskland ens og det ønskes harmoniseret. Mødereferat lægges på hjemmesiden, hvor detaljerne uddybes.

Samarbejdspartnere

FJD/DJU

Nedenstående er foreslået som apporteringsdommere.

  • Nicole Laigaard Solgaard
  • Iver Krogh
  • Allan Thomsen

Alle tre blev godkendt.

Ove Nissen Nielsen er blevet foreslået til Fuldbrugsprøveudvalget. DMK har ingen indvendinger.

Ved nedlæggelse af FJD skal indestående i henhold til vedtægterne tilbagebetales til klubberne. DMK overfører dette beløb til den nye organisation, Stående Jagthunde i Danmark (SJD). Det er vigtigt at den nye organisation kommer godt fra start. I tilfælde af SJD’s opløsning fordeles et overskud iht. foreningens størrelse.