Generalforsamlingen blev afholdt i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 fra kl. 11:00 til 18:00.

Dagsorden:

 1. Valg af to stemmetællere
  Rune Riishøj foreslog Peter Ringgaard og Christian Nøhr, som begge blev valgt.
 2. Valg af dirigent
  Rune Riishøj foreslog K.K. Jensen, som blev valgt.
  K.K. Jensen erklærede generalforsamlingen for lovlig og konstaterede, at der var 59 stemmeberettigede fremmødt.
 3. Valg af protokolfører
  Rune Riishøj foreslog Thomas E. Nielsen, som blev valgt.
 4. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse
  Rune Riishøj aflagde årsberetningen.Som første punkt indstillede Rune Riishøj til, at Hans Loose blev udnævnt som æresmedlem, hvilket generalforsamlingen godkendte enstemmigt.

  Årsberetningen kan læses i dens helhed her.

  K.K. Jensen opridsede beretningens hovedpunkter og spurgte derefter, om generalforsamlingen havde kommentarer til beretningen.
  Finn Nederby kommenterede, at Jan Nielsen havde haft to vinderklasseplaceringer, som ikke var med i beretningen.Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

 5. Aflæggelse af regnskab til decharge
  Michael Østergaard takkede Erik Lillesøe for sit store arbejde som kasserer, samt for stor hjælp med overdragelse af regnskabet.Michael Østergaard gennemgik herefter:

  Søren Olsen spurgte om, hvad de højere omkostninger til FJD skyldtes. Rune Riishøj og Michael Østergaard svarede, at de højere omkostninger var ekstraordinære og skyldtes FJD’s ønske om at opbygge en forsvarlig arbejdskapital.
  Carsten Trøjborg spurgte om, hvor meget klubben betaler til Jagtbrugshunde.dk. Bestyrelsen henviste til regnskabet og bemærkede, at Jagtbrugshunde.dk ikke har efterspurgt tilskud i 2017.
  Gunnar Bertelsen spurgte, om underskuddet i FJD skyldtes høje lønomkostninger, hvilket bestyrelsen kunne afkræfte.

  Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt og K.K. meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen.

  Michael Østergaard gennemgik herefter budgettet for 2017 og 2018.

  Sussie Mattsson spurgte, om klubben tjener penge på webshoppen. Bestyrelsen svarede, at avancen er afpasset de omkostninger, der er forbundet med at drive webshoppen.

  Pernille Legind spurgte, om der er afsat midler til godkendelse af UT/AT prøverne i Tyskland, herunder etablering af system til indeksering. Bestyrelsen svarede, at der ikke er afsat midler til udvikling af system til indeksering, da dette ikke giver mening, før prøverne er godkendt i Tyskland. Rune Riishøj bemærkede videre, at Palle Jørgensen har udtalt, at det vil blive svært at få prøverne godkendt i Tyskland.
  Richard Møller spurgte, hvorfor vi ikke kan bruge de tyske udgaver af prøverne i stedet for vores egne. Rune Riishøj svarede, at tyskerne ikke ønsker at give os adgang til deres indekseringssystem.
  Gunnar Bertelsen bemærkede, at en klub i USA benytter tyskestambøger og også benytter AT/UT. Rune Riishøj forklarede, at den pågældende klub er en afdeling af den tyske moderklub.

  Generalforsamlingen tog herefter budgettet til efterretning.

 6. Evt. aflæggelse af aktivisternes årsberetning
  Rune Riishøj orienterede kort om aktivistmødet, som blev afholdt den 22. april i Ejby.
 7. Opstilling af kandidater
 8. Valg af ordentligvis tre bestyrelsesmedlemmer
  Morten Vestergaard på det sjællandske mandat – modtager genvalg – ingen modkandidater.
  Thomas E. Nielsen – frie mandat – ingen modkandidater.
  Bestyrelsen indstillede Jens Brandt til det andet frie mandat – ingen modkandidater.Alle tre kandidater blev valgt.
 9. Valg af tre bestyrelsessuppleanter
  Bestyrelsen indstillede Lars Thunberg til det fynske mandat – ingen modkandidater.
  Peter Katholm på det jyske mandat – modtager genvalg – ingen modkandidater.
  Bestyrelsen indstillede Benjamin Gunthel Hansen til det sjællandske mandat – ingen modkandidater.Alle tre kandidater blev valgt.
 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  Christian Nøhr Hansen og Edmund Andersen modtog begge genvalg.
  Michael Bjerregaard ønskede også at være revisor.
  Der var herefter skriftlig afstemning om revisorposterne.
  Christian Nøhr Hansen fik 55 stemmer og blev genvalgt.
  Edmund Andersen fik 29 stemmer og blev genvalgt.
  Michael Bjerregaard fik 25 stemmer og blev ikke valgt.
 11. Egon Møller Jensen modtog genvalg som revisorsuppleant.
  Michael Bjerregaard ønskede at opstille som revisorsuppleant.
  Der var herefter skriftlig afstemning om posten som revisorsuppleant.
  Egon Møller Jensen fik 30 stemmer og blev valgt.
  Michael Bjerregaard fik 19 stemmer og blev ikke valgt.
 12. Avlsarbejdet i det forløbende år
  Jytte Thomsen gennemgik:

  Pernille Legind gennemgik:

  Der var forskellige kommentarer vedr. brug af ældre tæver til avl, og avlsvejledningen bemærkede i den forbindelse, at der fremvises dyrlægeattest ved brug af tæver over otte år. Attesten må ikke være mere end en måned gammel før parringen.

 13. Evt. valg af avlsvejleder(e)
  Bestyrelsen ønskede at indstille flere kandidater til avlsvejledningen pga. bestyrelsens forslag til den fremtidige avlsvejledning.
  De indstillede kandidater var: Hans Lau, Kirsten Rübner-Petersen, Kenneth Hansen, Jytte Thomsen og Pernille Legind.
  Alle kandidater blev valgt.
 14. Behandling af indkommende forslag
  • Vedtægter
   Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til klubbens nye vedtægter.
   Generalforsamlingen godkendte herefter de nye vedtægter enstemmigt med de ændringer, som blev foretaget på generalforsamlingen, samt de småændringer, som DKK’s lovudvalg måtte komme med i forbindelse med deres endelige godkendelse.
  • Carsten Trøjborg fremlagde sit forslag om at fjerne støtten til UT/AT og fjerne dem fra DMK’s avlsgodkendelse. Der var en kortere dialog om for og imod prøveformerne, inden forslaget kom til afstemning. Punkt to i forslaget blev nedstemt med overvejende stemmeflertal, hvorefter Carsten Trøjborg trak punkt et tilbage.
  • Peter Ringgaard fremlagde sit forslag om, at hunde op til 36 mdr. skal kunne deltage i AT-prøven. Efter lidt diskussion blev forslaget ændret til: ”Bestyrelsen opfordres til at arbejde for, at hunde kan deltage på AT-prøven, indtil de er fyldt 36 mdr.”.
   Forslaget blev nedstemt med fem stemmer for og 16 imod.
  • Flytning af generalforsamling – begge blev trukket.
  • Nedlæggelse af aktivistudvalget
   K.K. Jensen læste bestyrelsens forslag om nedlæggelse af aktivistudvalget op.
   Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt.
  • Fremtidig avlsvejledning
   K.K. Jensen læste bestyrelsens forslag om fremtidig avlsvejledning op.
   Efter en kortere diskussion valgte bestyrelsen at trække forslaget.
 15. Evt. nedsættelse af udvalg
  Der var ingen forslag til nedsættelse af udvalg.
 16. Eventuelt
  • Rune Riishøj uddelte diplomer og nåle til 25 og 40 års jubilarer.
  • Årspokaler
   – DK16803/2012 Jagthyttens Hejmaxi ført af Mona Storgaard modtog Hedemarkens Vandrepokal – Årets Münsterländer.
   – Fuglevangs Rocky ført af Michael Pedersen modtog Præstations pokalen.
   – Jagthyttens Heiko ført af Mogens Halkjær Petersen modtog PETO’s vandrepokal champion pokal
   – Pia Nielsen modtog Münsterländer pokalen for hendes store arbejde med DMK’s udstillinger i Grenaa.
   – Kragepokalen gik til Tage Nielsen, som havde medbragt 57 krageben.
  • Jens Jørgen Nielsen roste bestyrelsen for det gode arbejde i det forgangne år.

Efter oplæsning af ovenstående referat, udråbte forsamlingen et trefoldigt hurra for Dansk Münsterländer Klub.

Rune Riishøj takkede herefter for en god dag med god tone og gode debatter.