Deltagere:

Rune Riishøj (RR)
Michael Østergaard (MØ)
Jens Brandt (JB)
Thomas Elgaard Nielsen
Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Susanne Holst (SH)
Morten Vestergaard (MV) – online
Benjamin Hansen (BH) – online

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

RR har aftalt med Henrik Raae Andersen, at der afholdes en jubilæums UT-prøve søndag den 24. marts (i forbindelse med forårsmarkprøverne). Det er ligeledes aftalt, at Henrik er behjælpelig med afholdelsen af en AT-prøve i forbindelse med efterårsprøverne i weekenden den 29. og 30. september. Der er også planer om at holde en IMP-prøve efter DM, hvis økonomien er fornuftig.

I forbindelse med generalforsamlingen den 26/5-2018 booker SH Ejby Hallen og RR
booker K.K. Jensen som dirigent.

DMK

Jubilæum 2018

Listen over mulige sponsorer til jubilæumslotteriet blev gennemgået, og det blev aftalt, at de kontaktes senest den 15/12. Positive tilsagn meldes til SH. Gevinsterne vil blive udtrukket i forbindelse med jubilæumsweekenden. Lotteriet bliver et lukket lotteri, og kun medlemmer af DMK og deres familier kan købe lodder.

Per Madsen har foreslået, at der laves en vin med DMK-etiket. Det blev besluttet, at vinen kan bruges til dommere på prøver mv og til salg ved jubilæumsaktiviteterne. Til etiketten bruges det billede, der blev trykt i anledning af DMK’s 25-års jubilæum.

Økonomisk opdatering

Der forventes et pænt overskud for 2017. For det første er der flere medlemmer end budgetteret, ved årets udgang har DMK ca. 930 medlemmer, heraf 149 gratis medlemmer. Ca. 60 % af de medlemmer, der får et gratis medlemskab i forbindelse med hvalpekøb, fortsætter efter den gratis periode, hvilket er meget positivt. For det andet har der været et pænt overskud på prøverne.

Prokurareglerne tages op på næste bestyrelsesmøde. PK tilføjer et punkt om forældelsesfrist på udgifter til det foreslåede regeludkast.

Status på JET prøverne

Ruhårsklubben (DRK) har afholdt to JET 1 prøver, én münsterländer var tilmeldt. Der kommer udkast til regelsæt til JET 2 og 3 til foråret, hvor DMK bidrager med input. LT og BH overtager koordineringen med DRK.

Prøveaktiviteter 2018 (schweiss, apportering)

Programmet for prøveaktiviteter i 2018 skal være næsten færdigt til bestyrelsesmødet i starten af januar. BH er ansvarlig for apportering.

En del af aktiviteterne ligger allerede på hjemmesiden, bl.a. DMK’s apporteringsprøve. Afholdes 12/5 i Horsens, 27/5 på Fyn, desuden muligvis en sommerprøve på Sjælland. For at få et komplet overblik følger JB op på schweissprøver til næste bestyrelsemøde. Til en schweissprøve på Sjælland søges prøveleder. JB tager kontakt til Christian Graversen. MV kan måske hjælpe med arealer.

Oversigten kommer til at ligge på forsiden af hjemmesiden som sidste år.

Status på uddannelse

Der er lavet en aftale med DRK, og et udkast til uddannelsesordning for instruktører er på plads. Lars Pedersen fra Fyn er sammen med LT behjælpelig med at få den sidste del på plads. Nicole Solgaard fra uddannelsesudvalget deltager ligeledes. John Hilmer Hansen vil godt hjælpe med tilpasning af den tidligere uddannelse. Jens Toft og RR deltager i de første møder, hvor der også skal aftales, hvem der er tovholder. Næste møde er planlagt til midten af december.

Tilbagemelding fra FJD mødet 8/11

RR gennemgik referatet fra FJD-mødet den 8/11. Det er muligt for specialklubberne at komme med en indstilling til DKK om, hvem der skal være udstillingsdommere, så vi sikrer, at hundene dømmes som jagthunde, og ikke som udstillingshunde. RR tager kontakt til Mona Storgaard og Per Madsen. RR sender svar ud til de medlemmer der havde indgivet høringssvar i forbindelse med gennemgangen af fuldbrugsprøve reglerne.

Status på forhandlingerne mellem DKK, DJ og FJD angående en ny organisation i stedet for DJU. Referatet var endnu ikke godkendt i DKK og DJ og er derfor ikke offentliggjort. Budgettet for den nye organisation udviser absolut bæredygtighed. Opsigelsen af overenskomsten med DJU vil være en konsekvens hvis den nye  organisation skal etableres. FJD’s bestyrelse valgte enstemmigt at opsige overenskomsten med DJU med udgangen af januar.

Regnskabet for FJD i 2017 er lovende, og der forventes et overskud på mellem 170.000 og 180.000 kr. Kontingentet til FJD vil fra 2018 falde fra 35 kr. pr. medlem til 25 kr. pr. medlem.

Udvalg for markvildt og natur ændres til forvaltningsområder for markvildt og natur.

Øvrige detaljer kan læses i FJD’s referat fra den 8 november 2017.

Bestyrelsen

Bogholderposten

Det undersøges, hvad det vil koste at bruge en ekstern bogholder til bogføring af udgifter/indtægter og vedligeholdelse af medlemsoversigt. TEN undersøger om man kan køre medlemsabonnementer via webshoppen.

Avlsvejledning fremadrettet

På baggrund af det forslag om den fremtidige avlsvejledning, der blev fremført på generalforsamlingen i juni, præsenterede MV udkast til ansvarsbeskrivelser for avlsvejledning, sundhedsudvalg og spejdere.

Avlsvejledningen skal:

 • Godkende parringer der efterlever klubbens avlsregler
 • Vejlede og rådgive opdrætterne ift valg af avlspartner, baseret på den viden vejlederen/vejlederne har til rådighed
 • Optage hunde på klubbens avlslister i henhold til klubbens avlsregler
 • Fremsende dispensationsansøgninger fra avlsregler med anbefaling til bestyrelsen der træffer beslutningen
 • Være opdrætternes kontaktperson ift. avl og sundhed
 • Have en god og saglig kommunikation med opdrætterne
 • Varetage hvalpesyn
 • Arrangere tilbagevendende avlsdag – cirka hvert andet år
 • Opretholde integritet – ingen informationsdeling omkring avl eller sundhed til hverken medlemmer eller samarbejdspartnere uden bestyrelsens forudgående accept. Der må eksempelvis ikke uden foregående accept videregives oplysninger om et specifikt avlsdyr, medmindre disse oplysninger i forvejen er offentligt tilgængelige.

Avlsvejlederens beslutningskompetence:

 • Avlsvejlederen kan godkende parringer ud fra de avlsregler der til enhver tid er fastsat af klubbens bestyrelse. Gentagelse af parringer skal ikke forekomme (og ej heller godkendes) i kombinationer hvor der har været konstateret alvorlige fejl iht. klubbens avlsregler.
 • Ved kombinationer inden for klubbens avlsregler, men hvor der ved forældredyrene er en begrundet mistanke om arvelige sygdomme, skal avlsvejlederen uden at nævne hverken hunde eller ejere ved navns nævnelse foreslå min. én anden avlspartner med en tilhørende argumentation for baggrunden, men det er til enhver tid altid avlerens eget ansvar, hvis parringen gennemføres. For at udføre god avlsvejledning er vi afhængige af, at opdrættere, hanhundeejere og hvalpekøbere vil dele oplysninger med os.

Avlsvejledere kan ikke godkende egne hundes parringer.

Sundhedsudvalget skal:

 • Som den primære opgave vejlede bestyrelsen, samt avlsvejledere ift. sundhedsmæssige spørgsmål og afklaringer
 • Etablere og vedligeholde kontakt til relevant fagvidenskab
 • Varetage det langsigtede arbejde med racernes sundhed
 • Opbygge en sundhedsdatabase
 • Definere 5-6 målepunkter for sundhed og avl i 2018
 • Indstille forslag til bestyrelsen omkring avlsmæssig håndtering af alvorlige sundhedsfejl med henblik på eventuel opdatering af avlsregler
 • Stille forslag til nye avlsværktøjer

Sundhedsudvalget må gerne være uddannede dyrlæger. Personer i sundhedsudvalget skal have faglig viden omkring sundhed, sygdomme og genetik.

Sundhedsudvalgets beslutningskompetence:

 • Indsende forslag til bestyrelsen omkring håndtering af alvorlige sundhedsfejl.

Spejdere skal:

 • Lave opsøgende arbejde med henblik på at opnå indsigt i udenlandske linjer, samt potentielle hanhunde til avl i DK, eksempelvis gennem deltagelse på den årlige Bundes HZP i Tyskland eller tilsvarende
 • Have særligt fokus på brugsegenskaber og eksteriør
 • Fremsende en årlig aktivitetsplan
 • Løbende rapportere til avlsvejledning om mulige avlspartnere

Ektopisk ureter (EU)

Sundhedsudvalget er blevet bedt om at skrive en artikel, der forklarer, hvad EU er og hvordan man kan undersøge hunden. Desuden skal artiklen omtale de forskellige resultater, som undersøgelsen kan vise (A, B1, B2 og C). Denne artikel skal meget gerne med i næste nummer af Münsterländeren. Deadline medio december.

På baggrund af den undersøgelse af EU, som er lavet i Tyskland, præsenterede MV også et forslag til, hvordan EU skal håndteres i Danmark.

Fra 1 april 2018 bør alle hunde, der ønskes benyttet i avlen, scannes for EU. Sundhedsudvalget laver en plan for uddannelse af tilstrækkeligt mange danske dyrlæger i samarbejde med den østrigske dyrlæge, som har været med til at etablere den klassificering, som benyttes i Tyskland. Planen skal godkendes af bestyrelsen inden effektuering.

Kort bane (indtil 30. juni 2018) – avlsvejledningen anbefaler ingen gentagelse af parringer, hvorfra der er konstateret EU. Hunde med kendt egen status C, bør ikke indgå i avlen.

Lang bane (fra 1 juli 2018, forudsat at avlsreglerne bliver godkendt på generalforsamlingen) – der avles kun på hunde med kendt egen status. Krav for at kunne lave en DMK-godkendt parring er kombinationerne A+A og A+B1 og A+B2 (dvs som det gøres i Tyskland). Kravene indføres i en tre års forsøgsperiode. Der uddannes et antal danske dyrlæger, som kan scanne og som kan samarbejde med den østrigske dyrlæge om tolkning af billeder. Det økonomiske besluttes senere.

Der udarbejdes en ny avlsanbefaling, som publiceres på hjemmesiden.

Årshjulet

MV skriver noget om den nye avlsvejledning til februarnummeret af Münsterländeren (deadline 1/1). I Jagthunden skal der skrives noget om jubilæumsaktiviteterne.

DJU – ”den nye organisation fremadrettet”

RR gav en kort præsentation af sine tanker bag den nye organisation mellem FJD, DKK og DJ. DMK skal medvirke til fortsat at sikre et solidt samarbejde i FJD. Forslaget fra RR indeholder en opdeling af en kontinental og en engelsk gruppe med udmøntelsen af FJD’s vedtægter §9. Herunder at arbejde for en opdeling af fælles markprøveregler i et kontinentalt og et engelsk regelsæt, hvor det giver mening. Et samlet FJD skal bibeholdes, men med fokus på de fælles snitflader som dommeruddannelse, Jagthunden, markvildtarbejdet, økonomi o.lign. RR orienterer løbende om udviklingen af den nye organisation.

Gamle pokaler

SH har gennemgået de gamle pokaler og udarbejder et oplæg over de pokaler, som ikke længere bestyres af DMK. På baggrund af dette oplæg, som bringes i Münsterländeren og på hjemmesiden, skal det besluttes, om en given pokal skal returneres til udstederen, eller afleveres til den person, der sidst har vundet den.

Evt.

Nicole Solgaard har tilbudt bestyrelsen, at hun gerne vil administrere messer. Bestyrelsen takker ja til Nicoles tilbud.