Deltagere:

Rune Riishøj (RR)
Michael Østergaard (MØ)
Jens Brandt (JB)
Thomas Elgaard Nielsen (TEN)
Peter Katholm (PK)
Benjamin Hansen(BH)
Lars Thunberg (LT)
Susanne Holst (SH)

Afbud:

Morten Vestergaard (MV)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

JB er ved at undersøge muligheden for en ekstern bogholder. Det blev aftalt, at MØ sender en beskrivelse af bogholderposten til JB. TEN har undersøgt muligheden for at medlemmerne kan betale abonnement via webshoppen, hvilket vil betyde at vi kan slippe for et gebyr til betalingsservice. JB kommer også med forslag til, hvordan kontingentindbetaling kan håndteres. Sundhedsudvalget er ved at arbejde på artiklen om EU, som vil blive bragt i næste nummer af Münsterländeren. SH har oversigt over gamle pokaler klar til januarmødet.

DMK

Jubilæum 2018

Der er modtaget udkast til jubilæumsnummeret af Münsterländeren fra Sussie Mattsson. Der mangler stadig nogle artikler, som RR og SH er ansvarlige for. TEN laver layout på jubilæumsaktiviteterne og en fælles annonce for de sponsorer, der bidrager med gaver til en værdi af mere end 1000 kr. Det blev aftalt, at de annoncører, der først bidrager med gaver efter deadline på jubilæumsnummeret, vil blive nævnt i et senere nummer af Münsterländeren.

Jubilæumsbeachflag laves i starten af 2018 (TEN), så de er klar til Landsudstillingen den 27. januar.

Nicole Lajgaard har foreslået, at vi genoptrykker de gamle roll-ups, som er forsvundet i posten. Det blev aftalt, at TEN skal afslutte sagen med Post Nord, så vi kan bruge erstatningspengene til tryk af nye roll-ups til messebrug.

Den 5/12 blev der holdt jubilæumsmøde med deltagelse af Carsten Trøjborg, Jette Andersen, Mona Storgaard, Per Madsen, SH og RR (online). Der er kun få løse ender i forhold til udstilling, holdapportering og fest i jubilæumsweekenden. På bestyrelsesmødet blev der diskuteret flere forslag til, hvordan sponsorpenge skal anvendes i forbindelse med jubilæet. RR kontakter Carsten for at høre nærmere om priser og muligheder.

Der skal laves en vin, som bl.a. kan bruges som gevinst på startnumre ved Landsudstillingen og Forårsmarkprøven. TEN meldte sig som frivillig til at smage på mulige vine.

Prøveaktiviteter 2018

Schweiss

JB fortalte, at områderne endnu ikke er klar med deres aktiviteter, så en samlet
oversigt er ikke på plads. Han har kontaktet de områder, der ønsker at afholde
prøver. Horsens holder prøve ved Silkeborg den 11/8. En samlet oversigt er klar
til næste møde.

Apportering

RR og BGH snakker sammen om, hvordan de skaber overblik.

Forårsmarkprøve 2018

PK og RR arbejder på at få detaljerne og indbydelsen på plads, inkl. aftenarrangement lørdag.

Efterårsmarkprøve (RR)

John Hansen er i gang med at skaffe terræner og det går planmæssigt. Flere specialklubber har vinderklasse samme weekend og det kan give en udfordring mht. dommere. Det er blevet foreslået, at vi afholder kvalitetsklasser fredag og vinderklasse lørdag for at imødekomme den eventuelle udfordring. Det er besluttet at første prioritet er kvalitetsklasser lørdag og vinderklasse og AT søndag.

Generalforsamling (RR)

PK laver invitation klar til næste nummer af Münsterländeren.

JET 2 (RR)

JET 2 regelsættet er snart klart. Der skal koordineres et møde med DRK og DMK i den nærmeste fremtid.

DMKs landsudstilling

Vi har modtaget en henvendelse fra et medlem om, at man opfordrer alle deltagere på Landsudstillingen til at få deres hunde vaccineret mod kennelhoste. SH kontakter Mona Storgaard/Per Madsen og beder dem give opfordringen videre. TEN opdatere hjemmeside og facebook.

Bestyrelsen

Status – avlsvejledningen

Jytte Thomsen havde i mellem de to bestyrelsesmøder bedt om en betænkningsperiode for fortsættelsen i avlsvejledning. Bestyrelsen er meget glade for at kunne fortælle, at Jytte har valgt at fortsætte efter at de nye retningslinjer for avlsvejledningen og sundhedsudvalget er vedtaget. Der vil snarligt blive afholdt et arbejdsmøde i avlsvejledningen.

Status på EU undersøgelsen:
Artiklen om EU er undervejs og forventes på hjemmesiden inden årets udgang. Udvælgelsen af dyrlæger er i gang. Den efterfølgende uddannelse af dyrlægerne igangsættes når alle er valgt.

Sundhedsudvalget havde bedt bestyrelsen om at beslutte hvorvidt der skal foretages blodprøver i samme ombæring som EU undersøgelsen. Bestyrelsen er enig, så længe det er frivilligt for ejerne. Ligeledes skal der udarbejdes en struktur for udtagelse af blodprøver, samt opbevaring. MV informerer sundhedsudvalget.

Nogle medlemmer er allerede gået i gang med at scanne deres hunde for EU hos en dansk dyrlæge. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til at vente med dette, til vi kan sikre, at dyrlægen er uddannet og at scanningerne kan godkendes af den tyske dyrlæge, som skal vurdere billederne.

Det blev aftalt, at DMK skal medvirke ved forhandling af priser hos de dyrlæger, der skal stå for scanningerne af EU. Ansvarlig skal fastlægges ved næste møde.

Den økonomiske betragtning om evt. tilskud fra DMK vil blive diskuteret når der foreligger et økonomisk overblik

Årshjulet

JB tilbød at arrangere en herreweekend den 2. weekend i august. Eventuelt vil der blive arrangeret en DMK-apporteringsprøve samme weekend.

Road Map

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kigger Road Map igennem til næste møde for at vurdere, hvilke aktiviteter, de kan byde ind på. Især efterlyses nogen, der kan være med til at udvikle et weekendkursus i marktræning.

Prokura regler

Punktet udsættes til næste møde (PK).

Møde med Palle Jørgensen og Henrik Raae Andersen

RR har holdt et møde med Palle og Henrik for at diskutere jagtbrugshunde, UT/AT, samarbejde med Tyskland mm. Det vil blive diskuteret ved næste bestyrelsesmøde i januar.

Samarbejdspartnere

KLM-I

Dietrich Berning formand for det tyske forbund havde fremsendt et forslag omkring organisering af EU internationalt. Punktet er udskudt til mødet i januar.