Deltagere:

Rune Riishøj (RR)
Michael Østergaard (MØ)
Thomas Elgaard Nielsen (TEN)
Peter Katholm (PK)
Benjamin Hansen (BH)
Lars Thunberg (LT)
Susanne Holst (SH)

Afbud:

Morten Vestergaard (MV)
Jens Brandt (JB)

Valg af referent og ordstyrer.

RR ordstyrer, SH referent.

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

PK har snakket med Charlie Lemtorp omkring fondsmidler til f.eks. udvikling af aktivistområderne (uddannelse, udstyr) m.v. Der mangler en overordnet strategi fra bestyrelsen, før dette kan iværksættes. PK udarbejder et oplæg.

DMK

Vedtægter

De nye vedtægter er ved urafstemningen vedtaget og de er trådt i kraft pr. 1. oktober. 79 stemmer. 77 stemte ja og 2 stemte nej.

Jubilæum 2018

RR og SH har lavet en oversigt over jubilæumsaktiviteterne, som blev gennemgået.

Der skal udgives et jubilæumsnummer af Münsterländeren i starten af det nye år. PK sender lederen fra det første nummer af Münsterländeren til Sussie Mattsson, og information om den første holdapportering til SH.

Det vil være muligt at annoncere i jubilæumsnummeret. Sponsorer af gaver på minimum 1000 kr. til lotteri på minimum 1000 kr. vil blive nævnt i en fælles annonce, men det er også muligt at tegne en selvstændig annonce. TEN laver layout til tekst, der angiver de forskellige muligheder for annoncering.

Vi har fået tilbud om placering af Forårsmarkprøven den 23.-25. marts i Sønderjylland på fuglerige arealer. Der takkes ja til tilbuddet. PK er prøveleder, og sammen med RR finder han snarest dommere.

RR snakker med Henrik Raae Andersen om mulighed for at afholde jubilæums UT-prøve i forbindelse med Forårsmarkprøverne og jubilæums AT-prøve i forbindelse med efterårsprøverne.

Detaljerne omkring lotteriet skal afklares snarest. Bestyrelsen har opgaven med at finde sponsorer og gevinster.

Der bestilles to jubilæumsbeachflag, pris 695 kr. + moms (TEN).

Vi er blevet spurgt fra Tyskland, om vi vil afholde en IMP-prøve i forbindelse med efterårsprøverne. RR kontakter Henrik Raae Andersen og spørger, om han er interesseret i at afholde denne prøve. RR kontakter desuden Arne Nielsen og John Hilmer Hansen og spørger, om de vil hjælpe med afholdelse af efterårsprøverne.

Økonomisk opdatering

Økonomien og resultatet for 2017 ser fortsat fornuftigt ud og et pænt overskud forventes.

Status på JET prøverne

Der har været afholdt to JET 1 prøver i efteråret. DMK skal i samarbejde med DRK udarbejde et oplæg for udrulning.

Bestyrelsen

Udvalgskontakt

BH holder onlinemøde med efterskudsudvalget inden næste bestyrelsesmøde.

LT og RR har holdt møde med RHK omkring uddannelse, og de to klubber er enige om et fortsat samarbejde. DMK’s grunduddannelse bliver slået sammen med jagthundeinstruktøruddannelsen, og den vil kunne tages på en forlænget weekend. Målet er at det første kursus af jagthundeinstruktøruddannelsen vil kunne tilbydes i starten af 2018. Specialistuddannelsen er ligeledes igangsat. For schweissarbejdet bliver det Søren Krabbe (retrievermand), der vil udarbejde materiale og afholde kursus. For markarbejdet bliver det Kenneth Hansen (DMK) og Christine Due (DRK).

Pernille Legind har meddelt bestyrelsen, at hun trækker sig fra uddannelsesudvalget.

Samarbejdspartnere

KLM-I

Medio oktober var vi i Tyskland for at besøge den tyske og KLM-I præsident og Dietrich Berning og Cor Bottenheft, vicepræsident. Det var et absolut spændende og konstruktivt møde. Hensigten med mødet var at få en dialog omkring ektopiske ureter, mulighed for UT/AT i den tyske dogbase som Palle Jørgensen og Henrik Raae Andersen har banet vejen for, samt det fremtidige samarbejde i KLM-I. Vi har forskelligheder landene imellem i forhold til jagt og prøvekultur og det skal accepteres. Tyskerne har åbnet op for at den danske kleiner münsterländer population der deltager i UT/AT prøver kan indlemmes i dogbase takket være et stort forarbejde af Palle og Henrik. Det vil ikke være et krav for de danske medlemmer, men en mulighed. Vi er i kontakt med tyskerne omkring detaljerne og vi skal nok vende tilbage når vi har noget mere konkret. Det er tidligere blevet nævnt, at tyskerne har barslet med en ny FCI standard. Den er sendt til høring i FCI. Vi er på nuværende tidspunkt ikke inde i alle detaljer omkring ændringerne, men det vender vi tilbage med i en senere opdatering.

RR mødtes den 18. oktober med Dietrich Berning, præsident for KLM-I og Cor Bottenheft, vicepræsident. Et godt og konstruktivt møde, der understregede vigtigheden af et samarbejde på tværs af grænser, men at forskelligheden mellem landene skal accepteres.

Palle Jørgensen og Henrik Raae Andersen har gjort et stort forarbejde i at få anerkendt UT/AT i Tyskland. UT/AT kan ikke 100% sidestilles med VJP/HZP, men er anerkendt og muligheden er skabt for at få indlemmet de danske hunde, der deltager på UT/AT i den tyske dogbase. RR tager kontakten til Tyskland for implementeringen. RR påpegede, at det fortsat vil være frivilligt, hvorvidt de danske medlemmer ønsker at gøre brug af prøverne.

EU (ektopisk ureter) blev også diskuteret. Der er udviklet en kategorisering af EU i Zürich i et samarbejde mellem forskellige dyrlæger. Hundene kategoriseres som A, B eller C. A er EU-fri, mens B og C er forskellige grader af afvigelser fra normen. ~120 hunde er fotograferet i Tyskland, og resultatet er, at 70 % er A, 20 % B og 10 % C. Fra 2018 skal alle hunde, der skal indgå i avlen i Tyskland fotograferes. C-hunde udelukkes fra avl, mens B-hunde fortsat vil kunne indgå i avlen, da der er bekymring for, at avlsgrundlaget ellers bliver for snævert.

EU emnet blev diskuteret og følgende blev besluttet:

  • Sundhedsgruppen skal forberede, at vi sætter lignende krav op i Danmark. Herunder hvordan DMK kan implementere samme metodik.
  • Udvælgelse af dyrlæger, der kan foretage scanningen. Der ønskes som et minimum 3 fordelt i Jylland, 1 på Sjælland og 1 på Fyn.
  • Der skal forberedes en artikel til DMKs hjemmeside der beskriver og forklarer EU problematikken.

Når oplægget kommer fra sundhedsgruppen, skal bestyrelsen diskutere under hvilke retningslinjer DMK evt. skal give tilskud. Fremtidige avlsregler vil blive diskuteret på det næste bestyrelse.

FJD

RR gav et referat fra FJD mødet der var afholdt omkring den nye organisation. Selve arbejdet med organisationens struktur er ikke igangsat. Ved mødet blev den ”den nye organisations” økonomiske bæredygtighed gennemgået. Der er absolut bæredygtighed. Et flot arbejde af FJDs formand Christian Johansen og FJDs kasserer Ole Dahl Madsen. Det økonomiske oplæg blev godkendt af specialklubberne i FJD. Næste skridt bliver at diskutere et oplæg på strukturerne af den ”nye organisation”.

RR gennemgik dagsorden til FJD-mødet den 8/11.

DJU

Der afholdes onlinemøde om ændringer i fuldbrugsprøvereglerne den 7. november. Efterskud og markgruppen er inviteret.

Evt.

BH vil udarbejde en drejebog for, hvordan man afholder en prøve, inkl. økonomi (BH).

Den svenske Vorstehklub fyldte 100 år i starten af oktober. DMK sendte en flaske kryddersnaps og en lommelærke, som blev givet til den bedste münsterländer på den svenske rigsprøve på Gotland. Modtageren var Snöyran’s N-Glimra ført af Tomas Olofsson, 2. vinder i unghundeklassen.

Generalforsamlingen 2018 planlægges til lørdag den 26. maj i Ejby Hallen.

Bestyrelsesgrundlaget er blevet diskuteret og vedtaget i september måned, og det lægges på hjemmesiden.