Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Michael Østergaard (MØ)
Sussie Mattsson (SM)
Christian Nøhr (CN)
Susanne Holst (SH)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Mona Storgaard (MS)

 

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

Gennemgang af referat fra sidste møde

Vi arbejder stadig på at finde en løsning på, hvordan vi kan lave en billeddatabase, hvor medlemmerne kan lægge billeder op. SH undersøger, om der findes en platform. Hvis en sådan implementeres, skal det sikres, at der i forbindelse med brug oplyses tydeligt omkring persondatareglerne. Opdatering af prokuraregler og forslag til ændringer i vedtægterne er stadig under udarbejdelse (PK). RR mangler stadig at snakke med Jens Toft omkring brug af gavekortet fra DRK til indkøb af en pokal til bedste han på fuldbrugsprøve. RR regner med at have nyt omkring forårsmarkprøver fra 2021 i slutningen af september. MØ udarbejder udkast til informationsbrev til områderne om fremtidig afregning for prøver.

DMK

Efterårsmarkprøven 2019
Antallet af tilmeldte hunde er lavt, og der vil blive gjort en indsats på facebook for at få flere deltagere. Henrik Vedel deltager som fotograf lige som sidste år.

Bukkeweekend
LT deltog på årets bukkeweekend den 9.-11. august og meldte om et super arrangement med over 30 deltagere – en fordobling i forhold til sidste år.

Qvindeweekend
Årets qvindeweekend måtte desværre aflyses pga. private omstændigheder.

Markinstruktøruddannelsen
Første kursus fandt sted den 10.-11. august og tilbagemeldingerne var positive.

Forårsmarkprøven 2020
Lokaler og terræner er på plads (Ballum). Der skal træffes aftaler med dommere.

Jagthunden
Som nævnt i sidste referat vil Jagthunden fremover kun indeholde en kort skrivelse fra et bestyrelsesmedlem og en aktivitetsoversigt. Skulle der være et medlem derude, der alligevel har lyst til at overtage redaktørrollen, må du gerne kontakte bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Bestyrelsen

Opdatering af hjemmeside mht. udvalgsmedlemmer
De ansvarlige personer fra bestyrelsen sender en opdateret oversigt over udvalgsmedlemmer til Ib Vang-Pedersen, som retter på hjemmesiden.

Opdatering af prøveregler
Vi har modtaget et ønske om, at diverse prøveregler opdateres. Links fra DMK’s hjemmeside er opdateret.

Mårhunde som træningsvildt
Vi er blevet spurgt, om vi regelmæssigt vil modtage mårhunde, så vores hunde kan træne apportering på disse. Det er klubben ikke interesseret i at varetage, da det må være op til det enkelte område/den enkelte jæger, at tage initiativ til at lære sin hund at apportere mårhund.

Mailkontakt via hjemmesiden
Hvis et medlem skriver til klubben via den e-mail, der står øverst på kontaktsiden, går mailen til webmaster. Dette er ikke hensigtsmæssigt, disse vil fremadrettet blive videresendt til Mona Storgaard, som vil modtage disse henvendelser og svare på dem hurtigt. Kontaktmails tilrettes på hjemmesiden (SH).

Avlsvejledning

   1. Status på EU
    Der er planlagt møde med DKK den 26/9, hvor vi håber at alle parter kan deltage.
   2. PKD
    Der er konstateret et tilfælde af PKD (polycystic kidney disease) i forbindelse med en EU-scanning. Der er ikke konstateret andre tilfælde i forbindelse med de 130 scanninger, der er lavet til dato. RR undersøger med Ulrik Westrup, om vi på baggrund af scanningerne kan konkludere, at der ikke er andre tilfælde.
   3. For tidligt salg af hvalpe
    Vi er blevet gjort bekendt med, at en opdrætter har solgt hvalpe to dage før hvalpene var otte uger gamle (det er et lovkrav, at hvalpe skal være hos moderen de første otte uger). RR har været i kontakt med den pågældende opdrætter, og der er givet en løftet pegefinger. Sagen er overdraget til DKK.
   4. Hvalpesyn
    Som led i en almen modernisering og udvikling ses på muligheden for at udvikle hvalpesyn til en service. I den forbindelse skal der ses på om udbyttet af hvalpesyn står mål med indsatsen. Her tænkes ikke kun på økonomi. Hvalpeservice er tænkt som en mulighed for DMK’s avlere til at modtage støtte gennem processen med at avle hvalpe. Arbejdet omkring hvalpesyn/-service vil bl.a. foregå i dialog med Avlsvejledningen. Nye avlere vil ligeledes blive spurgt omkring hvilke behov de har for opbakning, og hvad der vil give værdi for både opdrættere og hvalpekøbere. Arbejdet omkring eventuel etablering af hvalpeservice forventes færdigt med udgangen af 2019.
   5. Opfølgning på opgaver fra udvalgsmøde
    PK, RR og MS holder skypemøde den 8/10 for at få et overblik over de udestående opgaver for avlsvejledningen.

 

Udstillingstitler – henvendelse fra Flatcoated Retriever

Vi er blevet kontaktet af formanden fra Flatcoated Retrievere i forbindelse med, at DKK har indført et unghundechampionat uden brugskrav. Formanden skriver, at de er meget utilfredse med dette, da det ikke animerer opdrættere til at højne standarden på racens arbejdende del. Formanden efterlyser opbakning til at gå i dialog med DKK om at få indført et brugskrav i forbindelse med championatet. DMK tilslutter sig, at der skal være brugskrav for at få championat. Kravene skal defineres af den pågældende specialklub.

Annoncer i Münsterländeren

Vi har modtaget en henvendelse omkring eventuel annoncering i Münsterländeren. Det blev besluttet, at vi udelukkende vil have en hovedannoncør på bagsiden af bladet.

Referat af mødet med SMCNA

RR deltog i juli i et telefonmøde med SMCNA (Small Munsterlander Club of North America) på baggrund af, at et af deres medlemmer havde hørt, at danske opdrættere efter 1. september ikke længere måtte sælge hvalpe til medlemmer af SMCNA. RR forespurgte DKK, om dette overhovedet er tilladt, og fik svaret, at der er ingen, der er berettigede til at sætte begrænsninger i forbindelse med afsætning af hvalpe, se korrespondencen her.

Ved samme møde blev der også diskuteret nogle af de øvrige udfordringer, som SMCNA har i forhold til Europa. Det drejede sig om

 •  Udfordringer i relation til import og eksport af hvalpe/hunde
 •  SMCNA’s ønske om at blive medlem af KLM-I og derved få en tættere kontakt med de europæiske lande

Rune hjalp med at belyse situationen omkring et europæisk samarbejde fra DMK’s side og med at afklare tvivlsspørgsmål.

Münsterländeren og Det Kongelige Bibliotek

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at i henhold til ’Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale’ skal der sendes to eksemplarer af hvert nummer af Münsterländeren til Det Kongelige Bibliotek. Søren Baumann undersøger, om det er et reelt krav.

Evt.
Vi har fået en henvendelse fra et medlem om dispensation til en parring, hvor indavlsprocenten på seks generationer vil blive 3,774 mod de anbefalede 3,25. DMK’s avlsvejledning anbefaler godkendelse, og bestyrelsen tager dette til efterretning.

Næste møde: mandag den 4. november kl. 16 i Ejby Hallen.