Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Michael Østergaard (MØ)
Mona Storgaard (MS)
Sussie Mattsson (SM)
Christian Nøhr (CN)
Susanne Holst (SH)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Rune Riishøj (RR)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

 

1.  Gennemgang af referat fra sidste møde

 • Der arbejdes på at finde en passende struktur til billederne på hjemmesiden (SH)
 • De opdaterede prokuraregler er lagt på hjemmesiden
 • Der er endnu ikke købt en pokal til bedste hanhund på fuldbrugsprøve, men det vil være på plads inden generalforsamlingen i maj, hvor den skal uddeles (SH)
 • SH har skrevet til Det Kongelige Bibliotek, da vi ikke mener, vi er omfattet af loven om pligtaflevering
 • Markinstruktøruddannelsen 2020 afholdes den 15. og 16. august. LT er ved at undersøge, hvor der er mulighed for at få terræner og hytte.
 • Bjørn Toudahl og MS er i gang med at planlægge den kommende schweissinstruktørdag. Et oplæg vil være klar efter 15/2
 • Vi håber at mødet med DKK og Ulrik Westrup omkring ektopiske ureter kan finde sted til april
 • Det blev besluttet, at man i forbindelse med prokurareglerne også vil skrive relevante forretningsregler, f.eks. retningslinjerne for at klubben giver en krans/bårebuket i forbindelse med dødsfald (PK)
 • BGH har snakket med Nicole Lajgaard om retningslinjer for messer, og hvorvidt der skal indkøbes endnu et sæt messeudstyr. Nicole vender tilbage inden næste bestyrelsesmøde (den 4. februar). 

2.  DMK

 1. Forårsmarkprøverne fremadrettet
  RR er fortsat ved at se på forskellige muligheder for afholdelse af forårsmarkprøverne fra 2021. Der skal både findes tilstrækkeligt med arealer, men også et sted, hvor der er mulighed for bespisning af de mange deltagere
 1. Artikel om Grosser Münsterländer                                                                                                                                Jægerforbundet vil gerne bringe en artikel om grosser münsterländer i bladet Jæger. Finn Nederby er i gang
 1. Forsikring                                                                                                                                                                      Vi har fået en henvendelse fra TopDanmark om at tegne en forsikring, der dækker skader på eller af folk, der arbejder frivilligt for klubben. RR er i gang med at undersøge, om vi allerede er dækket ind via SJD eller DKK. Hvis ikke, blev det besluttet at tegne en forsikring, der dækker ’det nødvendige’ (RR). Evt. tilmelding til Topdanmark senest den 15/2.

3.  Bestyrelsen

 1. Gennemgang af regnskab og budget for 2019                                                                                                              Regnskabet for 2019 blev gennemgået. Til mødet den 4. februar skal alle bestyrelsesmedlemmer, der er kontaktperson for et af klubbens udvalg, overveje aktiviteter i de enkelte udvalg, og hvilke omkostninger, der i den forbindelse eventuelt skal budgetteres i 2020 (alle)
 2. Medlemsudvikling 2014-2020
  RR gennemgik udviklingen i antal medlemmer de sidste seks år. Medlemstallet er de seneste år stagnerende med tendens til et lille fald. Hvad skal der til for at ændre på dette?
  I forbindelse med opkrævning af medlemskontingent skal der fremsættes forslag til generalforsamlingen, om at § 5 i vedtægterne rettes, så kontingentet fremover kan opkræves i december. Dette ønskes, da vi skal indberette antal medlemmer til SJD i midten af januar. Som det er i dag, betaler vi således for et antal medlemmer, som ikke forlænger deres medlemskab af DMK, og det er en unødvendig udgift.
  Det blev også diskuteret, om vi skal give mulighed for B-medlemskab til medlemmer, der i forvejen er medlem af en anden SJD-klub. Til info har DRK 21 B-medlemmer. Beslutning træffes på mødet i februar.
 1. Generalforsamling 2020
  Invitation blev forberedt og gennemgået
 2. Gennemgang af årshjul
  Udsættes til næste møde
 1. Henvendelse fra avlsvejledningen angående en ikke godkendt parring                                                               Avlsvejledningen har fået en henvendelse fra et medlem, som har en hanhund på Stambog+-listen. Hanhunden er blevet parret med en tæve, som ikke opfylder kravene til stambog. For at undgå en lignende situation fremover, opfordrer vi hanhundeejere til at tage kontakt til avlsvejledningen inden parringen for at sikre, at alt er ok. Samtidig vil fremtidige parringsaftaler kræve underskrift fra både hanhunde- og tæveejer.
 1. Nye regler for indsendelse af regnskaber og afholdelse af prøver.
  De sidste småting er ved at blive rettet i det brev, som skal udsendes til områderne omkring ny afregningspraksis i forbindelse med prøver. MØ sender brevet til SM, som udsender til kasserer eller kontaktperson i områderne.

4.   Samarbejdspartnere

 1. KLM-D m.m.
  Standarden for kleiner münsterländer er endnu en gang ændret hos FCI, så den nu ikke længere indeholder den diskvalificerende fejl omkring Laut. Det er ikke lykkedes DMK at få en forklaring på dette, men vi ved, at sagen vil blive behandlet på det næste FCI-møde i slutningen af februar
 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i SJD d. 19/12-2020. Læs referat her https://www.sjid.dk/referater-sjd-repraesentantskab-og-bestyrelse
 3. Oversættelse af standarden
  Vi er af DKK blevet bedt om at kommentere på oversættelsen af den nye standard for kleiner münsterländer. RR skriver til DKK, at vi gerne vil udsætte dette til efter FCI-mødet i slutningen af februar.+

5.   Gennemgang af roadmap og aktiviteter

 • Planlægning af en opdrætterdag.
  I 2021 skal der afholdes en opdrætterdag.
 • Planlægning af aktivistdag.
  Der afholdes aktivistdag den 19/4. Forslag til indhold mv kommer til næste bestyrelsesmøde den 4. februar.