Avlsregler

Klubbens regler for optagelse på hvalpelisten administreres af avlsvejledningen under ansvar af bestyrelsen.

Avlsvejledningen er forpligtet til at følge fagfolks anbefalinger om avl i små populationer (racer med forholdsvis få individer).

Der lægges her særlig vægt på sundhed, mentalitet samt bevarelse og forbedring af de alsidige egenskaber, som er typiske for racen. Dette tilstræbes bl.a. gennem en løbende vurdering af den effektive population, indavlskofficient, genetisk variation m.m.

Klubbens avlsvejledning vejleder og anviser potentielle hvalpekøbere efter hvalpelisten. Avlsvejledningen anviser kun hvalpe til jægere.

Avlsvejledningen forbeholder sig ret til at indhente den fornødne dokumentation for opfyldelsen af de nedenfor omtalte krav til anvisning af hanhund samt til optagelse på klubbens hvalpeliste.

Afkom optages på hvalpelisten, når de nedenfor nævnte krav er opfyldt. Avlsvejledningen fremsender skema til optagelse på hvalpelisten eller dette kan hentes på klubbens hjemmeside.

Avlsvejledningen forbeholder sig ret til – eventuelt ved stedfortræder – at syne hvalpe avlet i overensstemmelse med de nedenfor omtalte krav.

Avlsvejledningen forbeholder sig ret til at nægte et hvalpekuld optagelse på klubbens hvalpeliste, såfremt hvalpene holdes under forhold som klubben ikke kan stå inde for. Beløb for optagelse på klubbens hvalpeliste betales i sådanne tilfælde ikke tilbage.

Avlsvejledningen kan i samråd med bestyrelsen afvise at medvirke til parringskombinationer, der skønnes at kunne påvirke racens udvikling i uønsket retning.

 1. Forældredyrene skal have avlsret i henhold til FCI standard 118 for Grosser Münsterländer
 2. En tæve kan parres i alderen fra 18 måneder. Her efter følger DMK DKK’s etiske anbefalinger, som listes her efterfølgende:En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. En tæve på over 8 år kan dog benyttes i avl, hvis der sammen med registreringanmeldelsen indsendes en dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene. De tæver, der udvælges til avl, skal have tid til at restituere sig imellem kuldene og leve et godt hundeliv ved siden af deres funktion som avlsdyr. Som udgangspunkt betyder det, at en tæve ikke bør føde mere end ét kuld om året. For tæver, der kommer i løbetid hvert halve år, vil det sige, at kun hver anden løbetid bør udnyttes til parring. En tæve kan undtagelsesvis parres i to på hinanden følgende løbetider, f.eks. hvis det første kuld var meget lille (1-2 hvalpe) eller hvis tæven har væsentligt mere end 6 måneder mellem sine løbetider. Når tæven kommer lidt op i årene er det vigtigt at vurdere om hun er i god form, før man trækker et sidste kuld. Mange tæver er stadig i fuld vigør når de er 8 år, men før man parrer en ældre tæve, skal man få lavet et sundhedstjek hos dyrlægen og få en attest på at tæven er i form det. Dyrlægeattesten bør ikke være mere end én måned gammel på parringstidspunktet.
 3. I DMK vurderer vi vores race til at være i god fysisk form til det fyldte 9ende år. Ved det fyldte 7´ende år for førstegangsparring og det fyldte 8`ende ved min. anden gangs parring kræves der dog som i DKK’s anbefalinger dyrlægeattest, der ikke er mere end en måned gammel
 4. Opdrætteren skal være medlem af Dansk Münsterländer Klub. Ved brug af en udenlandsk hanhund skal denne være avlskåret i det pågældende land eller på en international avlsprøve godkendt af VGM.
 5. Det påhviler ejeren/ejerne af tæven, at rette henvendelse om anvisning af hanhund i så god tid som muligt før tævens løbetid.
 6. Ejeren/ejerne af tæven og hanhunden betaler et af bestyrelsen fastsat beløb for godkendelse af parring og mulighed for optagelse på klubbens hvalpeliste i indtil et halvt år før forventet parring og indtil hvalpene fylder 6 måneder. Optagelse på listen kan forlænges med yderligere 6 måneder ved at indbetale et nyt tilsvarende beløb.
 7. Beløbet for godkendelse af parring og mulighed for optagelse på klubbens hvalpeliste, andrager 300,00 Dkr for tæven og 300,00 Dkr for hanhunden. Beløbet på 600,00 Dkr. indbetales af tæveejeren til klubbens kasserer efter advisering fra avlsvejledningen. Ved parring opkræver tæveejeren beløbet på 300,00 kr. hos hanhundeejer. Beløbene vil blive tilbagebetalt hvis parringen er tom.
 8. Ønsker ejeren/ejerne af tæven hvalpene optaget på klubbens hvalpeliste, er man forpligtet til at indsende skema til optagelse på hvalpelisten – Optagelsen finder først sted, når avlsvejledningen har modtaget skemaet, og kassereren har modtaget gebyret. Ejeren/ejerne er garant for, at de givne oplysninger er korrekte, samt at de er bekendt med disse regler.
 9. Bestyrelsen og/eller avlsvejledningen forbeholder sig ret til at offentliggøre årsagen til, at klubben ikke ønsker at optage afkom efter det ene eller begge forældredyr på hvalpelisten.
 10. Der kan i et kalenderår kun optages op til tre kuld hvalpe fra samme opdrætter eller kennelnavn. Flere ejere eller flere ejere af samme kennelnavn giver ikke ret til optagelse af flere kuld.
 11. Opdrætteren/opdrætterne er forpligtet til løbende at holde avlsvejledningen underrettet om salget af hvalpe.
 12. Ejeren/ejerne af hanhunden har ret til at bese tæven, dennes stambog og indhente oplysninger om denne hos ejeren/ejerne og/eller avlsvejledningen. Hanhundens ejer/ejere kan til enhver tid afvise en anvist tæve.
 13. Alle aftaler mellem opdrætter/opdrætterne og ejeren/ejerne af den benyttede hanhund betragtes som et anliggende mellem parterne og er DMK uvedkommende.
 14. Alle aftaler mellem opdrætteren og hvalpekøbere betragtes som et anliggende mellem parterne og er DMK uvedkommende.

Avlsregler A:

Hunden skal opfylde DMKs og DKKs anbefalinger til en Basis + stambog:

 1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK. Ved parring mellem danskejede hunde, skal summen af forældredyrenes samlede HD-indeks på parringstidspunktet være mindst 180. Ved brug af udenlandsk ejet hanhund, skal mindst det ene af forældredyrene have HD-status A.
 2. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Good. Andre udenlandske udstillinger kan godkendes med accept fra Dansk Münsterländer Klub. Klubbens accept skal vedlægges ved stambogsføring af hvalpene. Kontakt klubbens avlsvejleder for yderligere informationer.
 3. Begge forældredyr skal før parring have bestået en godkendt jagtlig prøve med skudafgivelse. Såfremt prøverne ikke er registreret i DKK, skal prøvebevis fremsendes/vedlægges.

Vejledende liste over godkendte jagtlige prøver pr. 1.1 2016.

Hunden skal have bestået/være præmieret på mindst én af følgende prøver:

 • DJU Apporteringsprøve
 • Slæb- og apporteringsprøve
 • DJ udvidet apporteringsprøve
 • DMK’s Apporteringsprøve
 • Dansk markprøve, kvalitetsklasse
 • Dansk AT
 • Tysk HZP og VGP

Andre danske eller udenlandske prøver kan godkendes med accept fra Dansk Münsterländer Klub. Klubbens accept skal vedlægges ved stambogsføring af hvalpene. Kontakt klubbens avlsvejleder for yderligere informationer.

Regler for optagelse på Dansk Münsterländer Klubs stambog+ lister følger kravene for opnåelse af en DKK stambog +. Når disse ovenstående krav til hunden er opfyldt, kan den optages på klubbens stambog + liste for hanhunde og tæver. Skema for optagelse, kan rekvireres hos avlsvejledningen, eller på DMKs hjemmeside.

 1. Anmærkning om temperament kan udelukke anvendelse i avlen – samt eventuelt bevirke at afkom ikke kan optages på hvalpelisten.
 2. Fejl og/eller mangel bør fremgår af en udstillingskritik. Opnår hunden disqualified på en udstilling anerkendt af FCI, skal hunden føres på en ny udstilling anerkendt af FCI. Avlsvejledningen kan ved noterede anmærkninger om afvigelser i forhold til standarden ved opnåelse af disqualified, men ved et senere krævet godkendt udstillingsresultat, forlange forholdet undersøgt nærmere.
 3. Mindre fejl og mangler for hvilke, der kan dispenseres:
  – en eller to manglende P1’er (udstillingskrav skal være opfyldt).
  – dobbelte P1’ere
  – en manglende molar (udstillingskrav skal være opfyldt).
  – mindre tangbid (udstillingskrav skal være opfyldt).

Avlsregler B:

I særlige tilfælde kan avlsvejledningen ved 1. kuld hvalpe dispensere for prøvekravene ved at foretage en skydeprøve fastlagt af avlsvejledningen.

 • Ejerne af forældredyrene er garant for at disse er i sundhedsmæssig forsvarlig stand og aldrig har eller har haft alvorlige arvelige sygdomme. Foreligger der tvivl om en sygdoms arvelighed skal avlsvejledningen kontaktes i god tid før parring gennemføres.
 • Ejerne af forældredyrene skal ved senere konstaterede sygdom og/eller fejl/mangler hos disse eller afkommet straks kontakte avlsvejledningen.
 • Ejerne af forældredyrene er forpligtet til at efterleve de veterinære anbefalinger om vaccinationer i forbindelse med parring.
 • For at bevare den genetiske variation (og dermed sundheden) i racen anbefales parringer med en indavlsprocent på maksimalt 3,25 beregnet på 6 generationer.
 • En hanhund tillades ikke at blive far til mere end maksimalt 5 % af samtlige hvalpe født i en periode på 5 år. Avlsvejledningen kan dog i undtagelsestilfælde og i samråd med bestyrelsen anbefale yderligere brug af en hanhund, såfremt dennes afkom har dokumenterede egenskaber, der skønnes at være til særlig gavn for racen og klubbens avlsarbejde.
 • En hanhund må højst blive far til 3 kuld hvalpe, som er stambogsført i et kalenderår.

Avlsvejledningen har pr. 1. januar 2015 indført hvalpesyn.

Du kan se det skema, der benyttes til hvalpesynet her.

Se forklaring til skemaet her.

 1. Bestyrelsen kan ved overtrædelse af “Regler for optagelse på Dansk Münsterländer Klubs hvalpeliste” indføre sanktioner over for de implicerede medlemmer samt disses husstand(e), såfremt disse ikke strider mod DKK‘s regler og love.
 2. Ejere af dansk registrerede hanhunde og tæver, der er optaget på klubbens lister, (hanhundelister, tævelister og hvalpelister) forpligter sig til, kun at avle efter godkendelse af DMKs avlsvejledning. Dette gælder for alle Münsterländere, der ejes af disse personer, selv om de ikke figurerer på nogen liste.

Regler for optagelse i Dansk Münsterländer Klubs hanhunde- og tæveliste

Listen administreres af avlsvejledningen under ansvar for bestyrelsen.

Enhver hanhund/tæve, hvis ejer/ejere er medlem af Dansk Münsterländer Klub, kan efter anmodning optages på listerne, så længe nedenfor omtalte krav er opfyldt. Optagelsen finder sted efter returnering (i udfyldt stand) af et af avlsvejledningen fremsendt skema og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

 1. Hunden skal være attesteret HD-fri A eller B.
 2. Ved dokumenteret uønsket temperament kan avlsvejledningen i samråd med bestyrelsen nægte optagelse/forbliven på listen.
 3. Avlsvejledningen kan i samråd med bestyrelsen udelukke en hund fra listen, såfremt der kan påvises formodet arvelige mangler/fejl, væsentlige afvigelser fra standarden og/eller deformiteter i afkom efter denne, der skønnes at påvirke den fremtidige avl og dermed racens udvikling, i uønsket retning.
 4. For hanhunde: Ved mistanke om sterilitet, kan avlsvejledningen forlange en sædprøve, for fortsat forbliven på listen.
 5. Hanhunde skal fra det fyldte ellevte år, årligt fremvise en positiv sædprøve sammen med en dyrlægeerklæring der bekræfter, at hunden er i fysisk forsvarlig stand til parring, for fortsat forbliven på listen.
 6. For tæver gælder ”formelle krav til forældredyrene” under regler for optagelse på hvalpelisten, punkt 2 + 3.
 1. Hunden skal have opnået præmiering på dansk eller udenlandsk fuldbrugsprøve. eller
 2. Hunden skal have opnået præmiering/bestået IMP-A og bestået stambogsført ræveslæbsprøve. eller
 3. Hunden skal have opnået min. en 2. præmie på en dansk markprøve, brugs- eller åben klasse, samt have bestået en stambogsført schweissprøve, og en stambogsført ræveslæbsprøve og en af nedenfor oplistede stambogsførte prøver:
  • Dansk Slæb og apporteringsprøve
  • DMK’s apporteringsprøve
  • DJ’s udvidede apporteringsprøve
  • Tysk HZP/ Dansk AT
  • IMP-B
 4. Hunden skal have opnået én af nedenfor oplistede præmiering på en af FCI anerkendt udstilling i brugs-, åben eller mellemklasse:
  Før 01.01.2007 mindst 1. præmieEfter 01.01.2007 mindst Very good
  eller
  På et anerkendt Avlskåringsskue afholdt af KLM-I eller et medlemsland af KLM-I mindst have opnået præmiering SG/SG eller tilsvarende.Hunden skal dog til enhver tid overholde den for racen gældende standard, samt være fri for arvelige fejl/mangler og deformiteter.Anmærkning om temperament kan påvirke optagelse/forbliven i registeret.
 1. Ejeren/ejerne forpligter sig ved sin/deres underskrift på optagelsesskemaet til at overholde ovenstående betingelser gældende for hanhunde og tæve listen.
 2. Bestyrelsen og/eller avlsvejledningen forbeholder sig ret til at offentliggøre årsagen til, at en hund ikke optages eller forbliver på listerne.
 3. Hanhunde kan stå på hanhundelisten, samt stambog + listen til de fylder 12 år, tæver kan stå på tævelisten, samt stambog + listen til de fylder 9 år, herefter bliver de automatisk fjernet.
Bestyrelsen kan ved overtrædelse af de gældende betingelser for optagelse/forbliven på listerne udelukke hund og ejer/ejere fra listerne.