§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Dansk Münsterländer Klub (DMK).

Stk. 2. DMK er en specialklub for racerne Kleiner Münsterländer og Grosser Münsterländer i det følgende benævnt münsterländerne.

Stk. 3.Klubben er stiftet i 1968.

Stk. 4. Klubbens hjemsted er formandens adresse, og værneting er den kommune/retskreds, hvor klubbens formand er bosiddende.

Stk. 5. Klubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK), hvis love og tilhørende reglementer har forrang for DMK’s vedtægter og den mellem parterne i medfør af DKK’s love indgåede overenskomst.

§ 2. Klubbens formål

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at fremme kendskabet til münsterländerne som alsidige stående jagthunde og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racernes kvaliteter i forhold til FCI-standarderne specielt med tanke på sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Stk. 2. Klubbens formål søges opnået ved:

 1. at tilskynde klubbens medlemmer til at deltage i interesseorganisationernes og klubbens egne jagtrelaterede prøver og eksteriørudstillinger.
 2. at klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøve- og udstillingsregler er i overensstemmelse med de krav, som klubben må stille til fremme af münsterländerne som alsidige stående jagthunde.
 3. at klubben, i landets forskellige områder gennem medlemmer kaldet aktivister, arrangerer relevante kurser, der sigter mod uddannelse af hund og fører.
 4. at klubben vejleder om hvalpekøb og avl for derigennem at medvirke til hvalpekuld, der falder inden for DMK’s avlsanbefalinger.
 5. at klubben fører et avlsregister og opstiller generelle avlsbestemmelser med respekt for DKK’s stambogsføringsregler og etiske anbefalinger for opdræt.
 6. at klubben varetager medlemmernes interesser i samarbejdet med relevante danske og udenlandske interesseorganisationer.
 7. at klubben opretholder egen hjemmeside og udgiver et medlemsblad.
 8. at klubben udarbejder relevant informationsmateriale rettet mod såvel egne medlemmer som offentligheden og samarbejdspartnere.

Stk. 3. Klubben samarbejder med de øvrige danske specialklubber for stående jagthunde gennem medlemskab af Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD).

§ 3. Medlemsskab

Som medlem af DMK kan optages enhver, der opfylder betingelserne for medlemskab af DKK.

Stk. 2. Udmeldelse af klubben skal foregå skriftligt til klubbens kasserer eller formand.

Stk. 3. Et medlem, som gennem mere end to måneder har været i kontingentrestance, slettes automatisk og uden varsel som medlem. Samtidig nulstilles medlemmets anciennitet.

Stk. 4. Ophør af medlemskab – uanset årsag – medfører ikke krav på nogen andel af klubbens formue eller tilbagebetaling af kontingent.

Stk. 5. DKK’s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben – dog uden stemmeret. De har taleret på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer og kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder.

§ 4. Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for münsterländersagen.

Stk. 2. Indstilling til udnævnelse af æresmedlemmer forelægges af bestyrelsen til generalforsamlingens beslutning.

Stk. 3. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 5. Kontingent

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for ét år ad gangen og opkræves senest i januar måned. Kontingentet skal være indbetalt til klubbens kasserer inden udgangen af februar måned.

Stk. 3. For nye medlemmer kan bestyrelsen fastlægge en helt eller delvis kontingentfri periode på op til 12 måneder. Betingelserne fastlægges og administreres af bestyrelsen.

§ 6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til vedtægterne er genstand for urafstemning.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra 1. april til 30. juni og så vidt muligt et centralt beliggende sted i Danmark. Bestyrelsen fastsætter dato og mødested.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indvarsles mindst 30 dage i forvejen som minimum med angivelse af tid, sted og dagsorden ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal være ledsaget af en motivation og redegørelse for, hvad der ønskes opnået med forslaget. Forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Samtidig med indkaldelsen offentliggøres navnene på de personer, der er på valg med oplysning om, hvorvidt de er villige til genvalg.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 7. På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter særskilt:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Valg af protokolfører
 4. Aflæggelse af årsberetning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt meddelelse om ansvarsfrihed
 6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 7. Avlsarbejdet i det forløbne år
 8. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Eventuelt

Stk. 8. Protokolføreren fører alle valg, godkendelser, vedtagelser samt afstemninger til protokol.

Stk. 9. Protokollen oplæses ved generalforsamlingens afslutning og underskrives af generalforsamlingens dirigent, protokolfører samt tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10. Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal, om andre end medlemmerne kan overvære generalforsamlingen.

§ 7. Afstemninger

Hvert enkeltmedlem har én personlig stemme, mens et husstandsmedlemsskab udløser indtil to personlige stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Stemmeret har ethvert medlem, der ikke har været i restance med betaling af kontingent i de seneste fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen bestemmer, hvorledes kontrollen med stemmeret udøves.

Stk. 2. Personvalg til bestyrelsen og som suppleanter skal ske ved skriftlig afstemning.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal herudover finde sted, når dirigenten beslutter det, eller når mindst ét af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det.

Stk. 4. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

§ 8. Urafstemninger

Urafstemninger foregår skriftligt blandt klubbens medlemmer, og foregår enten ved brevafstemning eller ved elektronisk afstemning.

Stk. 2. Ved brevstemme skal stemmesedlen være revisoren i hænde senest den på stemmesedlen angivne dato. Denne dato kan ikke være tidligere end 21 dage fra udsendelsen (poststemplet) af stemmesedlen.

Stk. 3. Ved elektronisk afstemning skal afstemningsperioden være mindst 14 dage.

Stk. 4. Bestyrelsen kan lade ethvert spørgsmål afgøre ved urafstemning.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 af klubbens medlemmer til formanden indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Andre forslag end de på dagsordenen anførte kan ikke behandles.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dato, tid og dagsorden senest 8 uger efter begæringen er modtaget og med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal søges afholdt samme sted som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og drift.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være skriftlig. Bestyrelsesreferater offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 4. Suppleanter indkaldes uden mødepligt til bestyrelsesmøder, hvor de har taleret.

Stk. 5. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemningen.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 8. Formanden og kassereren tegner i fællesskab klubben.

Stk. 9. Bestyrelsen kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger, betale indgåede forpligtelser samt til selvstændigt at forpligte klubben for mindre beløb. Fuldmagten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Stk. 10. Klubbens medlemmer har ingen ejendomsret over nogen af klubbens aktiver. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

§ 11. Valg til bestyrelsen

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er myndigt, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2. Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kandidaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen evt. ledsaget af en kort præsentation af kandidaten. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Hvis der ikke er stillet et tilstrækkeligt antal kandidater til at besætte de ledige bestyrelsesposter, eller hvis en opstillet kandidat trækker sit kandidatur, kan yderligere kandidatforslag fremsættes, og skal i så fald være generalforsamlingens dirigent i hænde senest under behandling af det respektive valg under pkt. 8 på generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, mens suppleanter vælges for 1 år ad gangen. I lige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5. Under generalforsamlingens pkt. 8 vælges først formanden. Den formandskandidat, der opnår det højeste antal stemmer, er valgt. Hvis der er stemmelighed mellem de højest placerede kandidater foretages omvalg mellem disse. Hvis der fortsat er stemmelighed, trækkes der lod.

Stk. 6. Efter valg af formand foretages valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De bestyrelseskandidater, der opnår det højeste stemmeantal, er valgt. Ved stemmelighed trækkes der lod.

Stk. 7. Efter valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer foretages valg af suppleanter. De suppleanter, som opnår det højeste stemmeantal, indtræder som henholdsvis 1., 2. og 3. suppleant. Ved stemmelighed trækkes der lod.

Stk. 8. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus. Afgår formanden uden for tur, indtræder næstformanden i dennes sted og i dennes valgturnus.

Stk. 9. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig, efter de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 10. Ud over formanden konstituerer bestyrelsen sig selv på det første møde, der finder sted umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning samt efter evt. personskifter i foreningsårets løb med en formand, en næstformand, en kasserer samt øvrige funktioner. Konstitueringen meddeles på klubbens hjemmeside.

§ 12. Udvalg

Bestyrelsen nedsætter, sammensætter og nedlægger arbejdsudvalg efter behov.

Stk. 2. Ved nedsættelse af udvalg udarbejder bestyrelsen et kommissorium for udvalgets arbejde.

Stk. 3. Udvalg udfører deres arbejde under ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 4. Hvis udvalgets arbejde indebærer økonomiske konsekvenser, fastsætter bestyrelsen regler for regnskabsaflæggelse m.v.

§ 13. Aktivister

Det lokale arbejde varetages af aktivister, som vælges af medlemmerne i det pågældende aktivistområde. Aktivistområdernes antal og udstrækning fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt der efter skøn fra bestyrelse og aktivister findes ”hvide” pletter, hvor ingen aktivister forefindes, kan bestyrelsen udpege en kontaktperson, som arrangerer og forestår aktivistvalg i det pågældende område. Valgresultatet meddeles straks efter valgets afholdelse til klubbens formand.

Stk. 3. Så vidt det er muligt, afholder aktivisterne et landsaktivistmøde forud for generalforsamlingen. Yderligere landsaktivistmøder kan afholdes efter aktivisternes eller bestyrelsens skøn.

§ 14. Avlsarbejde

DMK er DKK’s sagkyndige inden for avlsarbejdet for så vidt angår racerne Kleiner Münsterländer og Grosser Münsterländer.

Stk. 2. DMK kan fastsætte specielle regler for klubbens eget avlsarbejde og kan indføre avlsforbud eller restriktioner med arvemæssige begrundelser efter godkendelse af DKK’s sundhedsudvalg.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger et antal avlsvejledere.

Stk. 4. Avlsregler skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. marts hvert år. Revisorerne afgiver senest 14 dage efter modtagelsen en revisionserklæring til bestyrelsen.

Stk. 3. Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Klubbens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut og/eller værdipapirer. Kassereren fører kontrol med klubbens aktiver og deres placering hos medlemmerne.

§ 16.Meddelelser til medlemmerne

Meddelelser til medlemmerne bringes på klubbens hjemmeside.

Stk. 2. Enhver meddelelse fra bestyrelsen til medlemmerne bragt på klubbens hjemmeside anses for på lovlig vis at være bragt til medlemmernes kundskab.

§ 17. Disciplinære foranstaltninger

Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes til DKK’s disciplinærnævn. Kun sådanne sager, som ifølge DKK’s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan behandles.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tildele et medlem en advarsel eller misbilligelse og kan frakende medlemmet dets ikke generalforsamlingsvalgte tillidshverv i klubben, såfremt medlemmet har overtrådt klubbens love eller

 1. ved ord eller handling groft har modarbejdet klubbens eller en samarbejdende organisations interesser.
 2. gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af klubbens eller samarbejdende organisationers love, vedtægter, forbud eller påbud.
 3. gjort sig skyldig i overtrædelse af Lov om jagt og vildtforvaltning (Jagtloven) eller Dyreværnsloven, og dette er fastslået ved endelig dom eller bødevedtagelse.

Stk. 3. Bestyrelsen kan indstille medlemmet til anden disciplinær foranstaltning herunder eksklusion via DKK’s bestyrelse/disciplinærnævn i henhold til DKK’s love.

Stk. 4. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og hurtig reaktion skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning overfor medlemmet.

Stk. 5. Ovenstående bestemmelse berører ikke en dommers, prøveleders eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger.

§ 18. Ændring af klubbens vedtægter

Ændring af klubbens vedtægter kan alene vedtages på en ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Der føres en log over ændringer i klubbens vedtægter med angivelse af ændringen og ikrafttrædelsesdatoen.

§ 19. Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning. Denne beslutning skal herefter – for at være gyldig – stadfæstes ved en urafstemning ligeledes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes i jagthundesagens interesse eller til fremme af beslægtede formål efter beslutning på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 20. Ikrafttræden

Vedtaget på DMK’s generalforsamling den 10. juni 2017, godkendt af DKK’s lovudvalg og stadfæstet ved urafstemning den 30. september 2017.