Indlæser Begivenheder

DMK GENERALFORSAMLING 2020

Indkaldelse til Dansk Münsterländer Klubs Generalforsamling 2020.

Generalforsamling afholdes søndag den 3. maj 2020 kl. 11:00 i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby.

Klubben er vært ved en sandwich med en øl/vand og efterfølgende kaffe med kage.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Valg af protokolfører
 4. Aflæggelse af årsberetning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt meddelelse om ansvarsfrihed
 6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 7. Avlsarbejdet i det forløbne år
 8. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

I lige år afgår formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. I 2020 er følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg:

FormandRune RiishøjModtager genvalg
BestyrelsesmedlemSusanne HolstModtager genvalg
BestyrelsesmedlemMichael ØstergaardModtager ikke genvalg

 

SuppleantChristian NøhrForeslås til bestyrelsen
SuppleantLars ThunbergModtager genvalg
SuppleantPeter KatholmModtager genvalg

 

Vedrørende valgbarhed henvises til Vedtægter for Dansk Münsterländer Klub §11. Vedtægterne findes på klubbens hjemmeside.

Kandidater til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kandidaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen evt. ledsaget af en kort præsentation af kandidaten.