Generalforsamlingen blev afholdt i Ejby Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby fra kl. 11:00 til 15:00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  1. K.K. Jensen blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Der var 42 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
 2. Valg af to stemmetællere
  1. Peter Ringgaard og Christian Nøhr blev valgt som stemmetællere.
 3. Valg af protokolfører
  1. Thomas Elgaard Nielsen blev valgt som protokolfører.
 4. Aflæggelse af årsberetning
  1. Formand Rune Riishøj aflagde årets beretning. Læs beretningen her.K.K. Jensen gennemgik herefter overskrifterne i beretningen med henblik på evt. diskussion.Der var herefter en kort diskussion om problemer med kommunikation til sociale medier.

   Der blev stillet spørgsmål til en tidshorisont for en færdig handlingsplan for Ektopiske Ureter, og Rune Riishøj svarede, at bestyrelsen forventer at være klar 1. oktober 2018.

   Der blev stillet spørgsmål om ”navnekonkurrencen” til det nye FJD, samt hvordan den nye organisatoriske struktur bliver. Rune Riishøj kunne ikke svare på spørgsmålet om navnekonkurrencen, men redegjorde for den nye struktur.

   Der blev stillet spørgsmål til, hvor langt man er i arbejdet med revision af fuldbrugsprøveregler. Rune Riishøj fortalte, at stort set alle ændringer er vedtaget, men de sidste mangler at falde på plads. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2019.

   Der blev stillet spørgsmål til rygter om en international hanhundeliste. Ingen kendte til det.

   Der blev stillet spørgsmål til status på nordiske møder. Rune Riishøj fortalte, at møderne var gået lidt i stå, blandt andet pga. uro i den norske klub.

   K.K. Jensen meldte herefter, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

   Herefter gennemgik Rune Riishøj årets vigtigste resultater, samt uddelte klubbens årspokaler. Se listen i beretningen her.

   Følgende medlemmer blev tildelt DMK’s sølvnål:
   – Tage Nielsen
   – Mona Storgaard
   – Per Madsen
   – Lars Pedersen
   – Gunnar Bertelsen


   Modtagere af sølvnålen, der var tilstede ved generalforsamlingen.

   Følgende medlemmer blev tildelt DMK’s guldnål:
   – Richard Møller
   – Verner Vestergaard
   – Birger Weinholdt
   – Carsten Trøjborg
   – Peter Ringgaard


   Modtagere af guldnålen, der var tilstede ved generalforsamlingen.

   På opfordring fra flere medlemmer blev Thomas Moltesen udnævnt som æresmedlem af Dansk Münsterländer Klub.

   Bestyrelsen udnævnte Jytte Thomsen som æresmedlem af Dansk Münsterländer Klub og tildelte hende klubbens guldnål.

   Følgende medlemmer fejrer 25 års jubilæum:
   – Chistian Nøhr Hansen
   – Johannes Mørch
   – Henrik Dalgren
   – Lars Kristensen
   – Svend Erik Johansen
   – Søren Schmidt
   – Peter Bundesen
   – Christian Clausen
   – Michael Nielsen
   – Jan Chr. Østergaard
   – Peter Ringgard
   – Jeppe Fält-Hansen
   – Finn R. Pedersen
   – Jan Haugsted Petersen
   – Hans Loose
   – Morten Lynge Mortensen
   – Palle Larsen


   25 års jubilarer, der var tilstede ved generalforsamlingen.

   Følgende medlemmer fejrer 40 års jubilæum:
   – Ole Hildebrandt

   Følgende medlemmer fejrer 50 års jubilæum:
   – Thomas Moltesen

 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt meddelelse om ansvarsfrihed.
  1. Kasserer Michael Østergaard gennemgik regnskabet for det forgangne år, herunder også udviklingen i medlemstallet, som er positivt. Se hele regnskabet her.Der blev stillet spørgsmål til medlemsantallet i forhold til kontingentindtægter. Michael Østergaard svarede, at grunden til, at tallene ikke passer helt til hinanden skyldes gratismedlemmer og skæringsdatoer for, hvornår medlemsantallet opgøres.

   Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt, og K.K. Jensen meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen.

 6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  1. Kasserer Michael Østergaard gennemgik budgetterne for 2018 og 2019. Se budgetterne her.Budgettet for 2018 viser et underskud på ca. kr. 55.000, hvilket skyldes hensætning til Ektopiske Ureter, uddannelse og klubbens 50 års jubilæum.

   Bestyrelsen havde stillet forslag om, at det ordinære kontingent skulle stige fra kr. 375 til kr. 400 pr. år, og familiemedlemsskabets kontingent skulle stige fra kr. 510 til kr. 525 pr. år. Se forslaget her.

   Flere medlemmer mente det var unødvendigt at hæve kontingentet, fordi klubben har en stor formue.

   Bestyrelsen gjorde det klart, at hvis kontingentet ikke stiger, vil klubben begynde at spise af formuen.

   20 stemte for bestyrelsens forslag. 16 stemte imod.

   Forslaget om kontingentstigning blev dermed vedtaget.

 7. Avlsarbejdet i det forløbne år
  1. Jytte Thomsen gennemgik avlsarbejdet for det forgange år, herunder:
   Hvalpetillæg 2017
   Hvalpetillæg 2018 (til og med medio maj)
   – Effektiv population
   – HD-resultater
 8. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand
   Rune Riishøj blev genvalgt uden modkandidater.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Susanne Holst og Michael Østergaard blev genvalgt uden modkandidater.
  3. Valg af bestyrelsessuppleanter
   Efter afstemning om hvem der skulle være henholdsvis 1., 2. og 3. suppleanter, blev Peter Katholm valgt som 1. suppleanter, Lars Thunberg som 2. suppleant og Frederik Nebeling som 3. suppleant.
 9. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
  1. Christian Nøhr og Edmund Andersen modtog genvalg som revisorer og blev valgt begge to.Egon Møller Jensen modtog genvalg som revisorsuppleant og blev genvalgt.
 10. Behandling af indkomne forslag:
  1. Forslag vedr. Ektopiske UreterK.K. Jensen gennemgik hvordan de to forslag, samt indkommet ændringsforslag fra Henrik Raae Andersen, skulle behandles.

   Herefter blev bestyrelsens forslag 1 læst op, og Rune Riishøj forklarede om og argumenterede for forslaget.

   Efter en kortere diskussion blev bestyrelsens forslag 1 ændret, så punkt 3 vedr. dato for indførsel blev ændret til: ”Kravene indføres i en tre års forsøgsperiode og starter fra avlsrestriktionen bliver godkendt af DKK. Parringer der er DMK-godkendt inden avlsrestriktionen er undtaget.”

   Henrik Raae Andersen accepterede bestyrelsens modforslag.

   Herefter blev bestyrelsens reviderede forslag 1 sendt til skriftlig afstemning.

   Der var 3 blanke eller ugyldige, 11 stemte nej og 28 stemte for.

   Forslaget blev dermed vedtaget.

  2. Forslag vedr. OCDK.K. Jensen læste forslaget samt dets argumentation op.

   Forslaget med ændret, så det fremgik klart, at det udelukkende skulle gælde for kleiner münsterländere.

   Herefter blev forslaget nedstemt med overvejende stemmeflertal.

   Bestyrelsen opfordrer dog til, at der fotograferes for OCD.

 11. Eventuelt
  1. Rune Riishøj ønskede at tilføje en forglemmelse til sin beretning. Det drejede sig om flere hunde, der havde klaret sig flot til Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve mesterskab.
  2. Susanne Holst fortalte, at de fremmødte var velkomne til at tage de pokaler med hjem, som ikke uddeles mere.
  3. Per Madsen mindede om Bredsten udstillingen.
  4. Oplæsning af protokol
  5. K.K. Jensen takkede af
  6. Rune Riishøj takkede af