Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BH)
Michael Østergaard (MØ)
Jens Brandt (JB)
Thomas E. Nielsen (TEN)
Morten Vestergaard (MV)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

TEN beder PostNord om at få refunderet de forsvundne roll-ups. Betaling af medlemskontingent via webshoppen undersøges fortsat, men der er ikke truffet nogen afgørelse. MØ og TEN snakker nærmere. PK udsender reviderede prokuraregler til bestyrelsen, hvorefter de implementeres.

DMK

Jubilæum 2018

Der vil blive udsendt invitation til alle specialklubberne under FJD. Hver specialklub kan deltage i Holdapportering og efterfølgende jubilæumsfest med to personer og to hunde. De deltagende klubbers ekvipager vil blive sat sammen to og to til et hold, som naturligvis ikke kan vinde præmier. Men forhåbentlig kan de få et godt indtryk af DMK’s mest populære arrangement. Ordlyden på invitationen blev gennemgået og godkendt. RR udsender invitation.

Specialklubberne i Norge, Sverige, Finland og Tyskland inviteres. SH udarbejder udkast til invitation på baggrund af invitationen til de danske specialklubber. MV oversætter holdapporteringsreglerne til engelsk, så de kan medsendes.

Forårsmarkprøve

PK gav en status på antal tilmeldinger og de praktiske forhold, og opfordrede til, at der blev mindet om tilmeldingsfristen på bl.a. de sociale medier.

Alt er gået efter planen indtil nu, bortset fra at den tidligere prøveleder på UT-prøven på et tidspunkt har meddelt terrænlederen, at der ikke blev afholdt UT-prøve. Da dette blev opdaget, havde terrænlederen lavet andre planer, men heldigvis er det lykkedes at skaffe nye terræner til UT-prøven med hjælp fra Tonny Lønne.

Status på JET prøverne

JET 1 prøven kører, men RR ønsker en mere formaliseret struktur på samarbejdet mellem DRK og DMK, så der er klarhed omkring hvem der har ansvar for hvad. Der afholdes et møde mellem DRK og DMK den 20. marts. Prøven skal udbredes til områderne, og det vil bl.a. ske gennem en introduktion på aktivistdagen den 22. april. JET 2 bør først implementeres, når JET 1 er godt introduceret og strukturen er formaliseret.

Det diskuteres også, om der skal oprettes en særskilt hjemmeside for prøverne.

Prøveaktiviteter 2018 – schweiss og apportering

Der vil være schweissprøver over hele landet, men der mangler fortsat aftaler på Sjælland og Fyn. JB følger op på Sjælland, RR undersøger mulighederne på Fyn.

En del områder har endnu ikke planlagt apporteringsprøver. Der arbejdes på at arrangere en DMK-prøve på Sjælland.

Status på uddannelse

Det første grund- og jagthundeinstruktørkursus løber af stablen den første weekend i maj. DRK og DMK afprøver kurset på hinanden to gange i april. Foreløbig er der modtaget tilmeldinger til uddannelsen fra Himmerland, Horsens, Storstrøm, Fyn, Sønderjylland, Thy og Viborg.

Formandsmøder

Formandsmøderne er afviklet tilfredsstillende med et godt fremmøde og med gode konstruktive dialoger med medlemmer og aktivister.

Jagtmessen på Fyn

DMK-Fyn bruger teltet og en computer med münsterländerfilm. De bestilte roll-ups sendes til Nicole Lajgaard.

Aktivistmøde

Der er fremsendt invitationer til aktivistmødet i Randbøl den 22. april.

Bestyrelsen

Pokaler

Klubbens pokaler blev gennemgået, og det blev besluttet, at nogle af de gamle pokaler, som var taget ud, fremover igen vil blive uddelt. Samtidig bliver der indført en ny procedure, så pokaler ikke længere skal graveres. Procedure og hvilke pokaler, der uddeles vil fremgå af hjemmesiden. Til schweissprøver, som afholdes af DMK, og til DMK’s apporteringsprøver vil der fremover blive uddelt pins til alle præmierede hunde.

En række af de gamle pokaler vil blive ’udbudt’ på hjemmesiden sammen med info om seneste vinder mm. Hvis der er nogen, der har interesse i at få disse pokaler, kan de kontakte SH.

Brugsprøvepræmiering og præstationspokalen

Et par medlemmer har spurgt, om der uddeles præmier for brugsprøvepræmiering iht. hjemmesiden. Der er en fejl på hjemmesiden, præmie uddeles af DKK. Hjemmesiden vil blive opdateret.

Præstationspokalen, som uddeles på generalforsamlingen, bruger – som den eneste af årspokalerne – resultater opnået mellem to generalforsamlinger (1/5 – 1/5). Dette vil blive ændret, så den til næste år uddeles på baggrund af resultater opnået i kalenderåret 2018. Proportionerne trænger også til en opdatering. TEN sørger for dette, da pokalen er udsat af 01-02-området.

Bogholderposten

Der arbejdes fortsat på at finde en løsning.

Avlsvejledning

Kirsten Rübner og RR arbejder fortsat på at finde en person i Danmark, der kan bedømme scanningsbilleder for ektopisk ureter (EU). Det er vedtaget at afholde et informationsmøde om EU forud for generalforsamlingen den 26. maj. Mødet afholdes kl. 9-11 i Ejby Hallen. Mere info kommer senere.

Årshjulet og road map

Der vil blive afholdt et specifikt bestyrelsesmøde, hvor der kun fokuseres på disse to emner.

Samarbejdspartnere

FJD

Der afholdes orienteringsmøde d. 26. marts.